نمونه تستهای زبان انگلیسی با پاسخ

 Cloze Test

Communities are where groups of people live together. They live in houses and apartments in the same area. They also share the same type of government. Geographers who study communities understand how we use our land on Earth. Around  the world there are different types of communities. A community can be a suburb, an urban area, or a rural area. Urban areas or cities have large populations. There are many buildings that are populations …(۱)… . People live closer to their neighbors in urban areas. So more families can live in a smaller area. You will find many schools, banks, and stores in …(۲)… areas. Cities usually have more jobs for people.

۱

۱) each other

۲) together

۳) another

 ۴) the other

۲

۱) familiar

۲) available

 ۳) urban

۴) calm

Reading Comprehension

A family is a group of people who live together. They share the housework and take care of one another. Three types of family are nuclear family, single-parent family and extended family. A nuclear family is made up of father, mother and one or more children living together. A single-parent family is one where the mother or the father is caring for the children in the family. Extended family means father, mother, children, grandparents, uncles, aunts, cousins, nieces, and nephews. Poor people often have larger families than middle class and upper class people. And people in underdeveloped countries have more children than people in developed countries. More and more experts in population growth see the strong relationship between family size and economic development. People with a lot of money have fewer children. On the other hand, poor people in undeveloped countries choose to have many children. Why? They know that having more children might be hard and cause them to be a little poorer, but they also know that having more children will actually help them survive. Because they have to depend on their children to take care of them in their old age. They have no insurance, pensions, or government help. When they grow old, where can they get help? The answer is simple. They will turn to their children. Their children will become adults then and will be working. The children can all share the costs and other responsibilities of taking care of their parents.

۳– We understand from the passage that for the poor ……………

۱) working hard isn’t against the law.

۲) a large family is a bother when they grow up.

۳) a large family is a way of planning for the future.

۴) having more children means having a happier life.

۴– It seems that poor people in underdeveloped countries …………… when they grow old.

۱) receive no government help

۲) have either insurance or pensions

۳) have to take care of their children

۴) are usually helped by the government

۵– All of the following are true EXCEPT:

۱) The poorer a nation is, the more population it usually has.

۲) Population explosion can be a sign of underdevelopment.

۳) The richer a country is, the less serious is its population growth.

۴) In an underdeveloped country, the government pays more to the old.

۶– We can guess from the passage that …………… have insurance, pensions or government help.

۱) people with large families

۲) the people in developed countries

۳) the poor in undeveloped countries

۴) the old and the needy all over the world

 

 

 

 

 

پاسخها:

جوامع جایی است که گروههایی از مردم باهم در آن زندگی می‌کنند. آن ها در خانه ها و آپارتمان هایی در محلی یکسان زندگی می‌کنند.

همچنین آن ها در یک نوع دولت سهیم هستند. جغرافیدانانی که بر روی جوامع مطالعه می کنند می فهمند که ما چگونه از زمین استفاده می کنیم. در سرتاسر دنیا جوامع گوناگونی وجود دارد. یک جامعه می تواند یک حومه شهر، یک منطقه شهری، یا یک منطقه روستایی باشد.

مناطق شهرنشین یا شهرها دارای جمعیت بسیار زیادی هستند. ساختمان های زیادی وجود دارد که اجتماع مردم باهم زندگی می کنند. مردم در مناطق شهری نزدیکتر به همسایگان خود زندگی می‌کنند. بنابراین خانواده‌های بیشتری می‌توانند در محدوده های کوچکتر زندگی کنند. شما مدارس، بانک ها و مغازه های زیادی را در مناطق شهری پیدا خواهید کرد. شهرها معمولاً شغلهای بیشتری برای مردم دارند.

 

۱-

گزینه ۲ درست است

 

۲-

گزینه ۳ درست است

 

خانواده گروهی از مردم است که باهم زندگی می کنند. آن ها کارهای خانه را تقسیم می کنند و از یکدیگر مراقبت می کنند. سه نوع خانواده

وجود دارند: خانواده هسته ای، خانواده تک سرپرست و خانواده گسترده. خانواده هسته ای از پدر و مادر و یک یا چند فرزند تشکیل شده است که با هم زندگی می کنند. خانوادهٔ تک سرپرست خان واده ای است که پدر یا مادر از فرزندان در خانواده مراقبت می کند. خانواده گسترده یعنی پدر، مادر، فرزندان، پدربزرگ و مادربزرگ ،عم وها، دایی ها، خاله ها، عم هها و فرزندانشان و خواهر و برادرزاده ها. مردم فقیر معمولاً خانود ههای بزرگتری نسبت به طبقه متوسط و مردم طبقه بالاتر دارند و مردم در کشورهای توسعه نیافته فرزندان بیشتری نسبت به مردم در کشورهای توسعه یافته دارند. اکثر قریب به اتفاق محققان رشد جمعیت، رابطۀ محکمی بین اندازه خانواده و توسعه اقتصادی می‌بینند. مردم ثروتمند فرزندان کمتری دارند. از طرفی دیگر مردم فقیر در کشورهای توسعه نیافته تصمیم می گیرند که فرزندان زیادی داشته باشند. چرا؟ آن ها می دانند که داشتن بچه های بیشتر ممکن است سخت باشد و باعث شود که آن ها کمی فقیرتر بشوند، اما آن ها همچنین می دانند که داشتن بچه‌های بیشتر در واقع کمک می‌کند که آنها زنده بمانند. چون آن ها مجبورند که روی فرزندانشان حساب باز کنند تا از آنها در دوران پیری مراقبت کنند. آن ها هیچ گونه بیمه، بازنشستگی یا کمک دولتی ندارند. وقتی که پیر می شوند، از کجا می توانند کمک بگیرند؟ پاسخ ساده است. آن ها به فرزندانشان روی خواهند آورد. فرزندانشان در آن زمان بزرگ خواهند شد و کار خواهند کرد. فرزندان همه می توانند هزینه ها و بقیه مسئولیت ها در مراقبت کردن از پدر و مادرشان را با یکدیگر تقسیم کنند.

 

 

۳-

گزینه ۳ درست است

 

 

۴-

گزینه ۱ درست است

 

 

۵-

گزینه ۴ درست است

 

۶-

گزینه ۲ درست است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما