نمونه تست زبان انگلیسی با پاسخ

۱-

The best present I have got is a …………… shirt.
۱) blue beautiful French

۲) beautiful blue French
۳) beautiful French blue

۴) French beautiful blue

۲-

Unfortunately some of the …………… points were not explained by the instructor.
۱) interest

۲) interested

۳) interesting

۴) interestingly

۳-

Some writers believe that Shakespeare has changed the style of English literature ……………. some others don’t.
۱) whereas

۲) so

۳) because

۴) although

۴-

Some students waste their time …………… .
۱) since some try to get good works

۲) whereas others believe that they know a lot
۳) however some can offer a new lesson plan

۴) while some use most of their time

۵-

It is ages that scientists have been searching for a good solution for this ……………. .
۱) wire

۲) account

۳) puzzle

۴) organization

پاسخ:

۱-

پاسخ: گزینۀ ۲
توضیح: تقدم و تأخّر صفات:
اسم + جنس/ ملیّت/ رنگ/ شکل/ سن/ اندازه/ کیفیت
ترجمه: بهترین هدیه‌ای که گرفته ام یک پیراهن زیبای آبی رنگ فرانسوی است.

صفحۀ ۷۳ زبان سوم

 

۲-

پاسخ: گزینۀ ۳
توضیح: صفت مفعولی همانند فعلی است که در قسمت سوم خود به کار رفته باشد و بیانگر حالت یک فرد می باشد. صفت فاعلی مختوم به  پسوند ing است و حالت را بیان می‌کند interesting points .
صفحۀ ۷۱ زبان سوم

 

۳-

پاسخ: گزینۀ ۱
توضیح: در تضاد مستقیم، دو نفر، دو چیز یا دو موضوع در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و نوعی ضدیت را نشان می‌دهند. واژه های تضاد مستقیم عبارتند از:
whereas, while, but, however, unlike, on the contrary, in contrast, on the other hand, on the one hand.
ترجمه: بعضی از نویسندگان معتقدند که شکسپیر سبک ادبیات انگلیسی را تغییر داده است در حالی که عده ای دیگر این طور فکر نمی‌کنند.

صفحۀ ۵۰ زبان چهارم

 

۴-

پاسخ: گزینۀ ۴
توضیح: این جمله تضاد مستقیم را می‌رساند، از یک طرف اتلاف وقت و از طرف دیگر استفادهٔ بهینه از وقت. کلمۀ ربط تضاد مستقیم در این تست، while  است.
ترجمه: بعضی از دانش‌آموزان وقتشان را هدر می‌دهند در حالی که بعضی دیگر از بیشتر وقتشان استفاده می‌کنند.

صفحۀ ۵۰ زبان چهارم

۵-

پاسخ: گزینۀ ۳
ترجمه: سالهای زیادی است که دانشمندان در جستجوی راه حل خوبی برای این معما بوده اند.
۱) سیم

۲) حساب

۳) معما

۴) سازمان

 

نظرات شما