نمونه تستهای زبان انگلیسی با پاسخ

۱- The best present I have got is a …………… shirt.
۱) blue beautiful French

۲) beautiful blue French
۳) beautiful French blue

۴) French beautiful blue

۲- Unfortunately some of the …………… points were not explained by the instructor.
۱) interest

۲) interested

۳) interesting

۴) interestingly

۳- Some writers believe that Shakespeare has changed the style of English literature ……………. some others don’t.
۱) whereas

۲) so

۳) because

۴) although

۴- Some students waste their time …………… .
۱) since some try to get good works

۲) whereas others believe that they know a lot
۳) however some can offer a new lesson plan

۴) while some use most of their time

۸۰- It is ages that scientists have been searching for a good solution for this ……………. .
۱) wire

۲) account

۳) puzzle

۴) organization

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۲ درست است

صفحۀ  ۷۳ زبان سوم

ترجمه: بهترین هدی های که گرفت هام یک پیراهن زیبای آبی رنگ فرانسوی است

 

۲- گزینه ۳ درست است

صفحۀ  ۷۱ زبان سوم

توضیح: صفت مفعولی همانند فعلی است که در قسمت سوم خود به کار رفته باشد و بیانگر حالت یک فرد می باشد. صفت فاعلی مختوم به پسوند ing  است و حالت را بیان می‌کند interesting points
ترجمه: متأسفانه بعضی از نکات جالب توسط راهنما توضیح داده نشد

 

۳- گزینه ۱ درست است

صفحۀ ۵۰ زبان چهارم

توضیح: در تضاد مستقیم، دو نفر، دو چیز یا دو موضوع در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و نوعی ضدیت را نشان می‌دهند. واژه های تضاد مستقیم عبارتند از:

whereas, while, but, however, unlike, on the contrary, in contrast, on the other hand, on the one hand

 

۴- گزینه ۴ درست است

توضیح: این جمله تضاد مستقیم را می رساند، از یک طرف اتلاف وقت و از طرف دیگر استفادهٔ بهینه از وقت. کلمۀ ربط تضاد مستقیم در این تست while است
ترجمه: بعضی از دانش‌آموزان وقتشان را هدر می‌دهند در حالی که بعضی دیگر از بیشتر وقتشان استفاده می‌کنند.

 

 

۵- گزینه ۳ درست است

ترجمه: سالهای زیادی است که دانشمندان در جستجوی راه حل خوبی برای این ……… بوده اند.
۱) سیم

۲) حساب

۳) معما

۴) سازمان

 

 

نظرات شما