نمونه تست زبان انگلیسی با پاسخ تشریحی

۱ – All the economists in our country are ———– their time and energy to solve the

problems.

۱) floating

 ۲) ignoring

 ۳) devoting

 ۴) protecting

۲- The ———– among the producing companies in industrial countries causes to have

different things at different prices.

۱) instruction

 ۲) extinction

 ۳) inaction

 ۴) competition

۳- On his first visit to the work-shop, the new director ———– the aims of the

company and its future plans in a short lecture.

۱) summarized

۲) realized

 ۳) organized

 ۴) provided

۴- When the building was on fire, many people offered ———— help.

۱) flexible

 ۲) reasonable

 ۳) voluntary

 ۴) ordinary

۵– The store sells a/an ———- of magazines. There are sports magazines, cooking

magazines, and many other types.

۱) ability

 ۲) variety

 ۳) quality

 ۴) activity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخها:

۱-

گزینه ۷ درست است.

کلیه اقتصاددان های کشورمان دارند وقت و انرژی شان را صرف حل مشکلات می نمایند.

۱) شناور شدن

۲) نادیده گرفتن

۳) صرف کردن

۴) محافظت کردن

 

۲-

گزینه ۴ درست است.

رقابت بین شرکت های تولید کننده در کشورهای صنعتی باعث داشتن اشیای مختلف با قیمت های مختلف می شود.

۱) دستور العمل

۲) انقراض

۳) سستی، تنبلی

۴) رقابت

 

 

۳-

گزینه ۱ درست است.

در اولین بازدیدش از کارگاه، مدیر جدید در یک سخنرانی کوتاه، اهداف شرکت و برنامه های آینده آن را به اختصار اعلام نمود.

۱)خلاصه کردن

۲) تشخیص دادن

۳) سازماندهی کردن

۴) فراهم کردن

 

۴-

گزینه ۷ درست است.

هنگامی که ساختمان آتش گرفت، افراد بسیاری داوطلبانه پیشنهاد کمک نمودند.

۱) انعطاف پذیر

۲) منطقی

۳) داوطلبانه

۴) معمولی

 

۵-

گزینه ۲ درست است.

فروشگاه انواع و اقسام مجلات از قبیل مجلات ورزشی، آشپزی و بسیاری از انواع دیگر را به فروش می رساند.

۱) استعداد، توانائی

۲) انواع

۳) کیفیت

۴) فعالیت

نظرات شما