نمونه تست زبان انگلیسی با پاسخ تشریحی

۷۶- I don’t know ————– the celebration will be held on Monday or not.
۱) as

۲) when

۳) because

۴) whether
۷۷- The tea is ————- to drink. I’ll wait for it to cool down.
۱) too hot

۲) such hot

۳) very hot

۴) so hot
۷۸- I managed to walk the nearest town ———– my foot was injured.
۱) until

۲) so that

۳) although

۴) because
۷۹- My friend did not know anything about his trip to Africa. He ——– have been informed about it earlier.
۱) should

۲) would

۳) might

۴) must
۸۰- A good manager can learn much by making ———– with other producing companies.
۱) manner

۲) contact

۳) respect

۴) humor

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++

پاسخ:

۱- گزینه  ۴ درست است

wether … or  نشان دهنده شرط و بیانگر این موضوع می باشد که هیچ کدام از دو شرط مهم نیستند، زیرا نتیجه در هر دو حالت یکسان می باشد.

 

۲- گزینه ۱  درست است

هرگاه too قبل از صفت یا قید بکار برود به جمله مفهوم منفی می دهد too hot to drink   یعنی بقدری داغ است که نمی توان نوشید.

 

۳-گزینه  ۳ درست است

although و  even though از حروف ربطی هستند که برای بیان مغایرت و تضاد در شبه جمله های قیدی بکار می روند.

 

۴- گزینه  ۱ درست است

فعل کمکی should برای توصیه کردن به کار می‌رود و ترکیب «قسمت سوم فعل + should + have» نشان می‌دهد که کاری در گذشته بایستی انجام می‌شده ولی نشده و ضمنا جمله مجهول هم می‌باشد.

۵- گزینه  ۲ درست است

یک مدیر خوب می تواند با تماس با سایر شرکت ها خیلی چیزها بیاموزد

۱( روش، رفتار

۲( تماس

۳( احترام

۴( شوخی

نظرات شما