نمونه تست زبان انگلیسی عمومی با پاسخ

۱- I dont know ————– the celebration will be held on Monday or not.

۱) as

 ۲) when

 ۳) because

 ۴) whether

۲- The tea is ————- to drink. Ill wait for it to cool down.

۱) too hot

 ۲) such hot

 ۳) very hot

 ۴) so hot

۳- I managed to walk the nearest town ———– my foot was injured.

۱) until

 ۲) so that

 ۳) although

 ۴) because

۴- My friend did not know anything about his trip to Africa. He ——– have been

informed about it earlier.

۱) should

۲) would

۳) might

۴) must

۵- A good manager can learn much by making ———– with other producing

companies.

۱) manner

 ۲) contact

۳) respect

۴) humor

 

 

 

پاسخها:

۱-

گزینه ۴ درست است.

. whether…or نشان دهنده شرط و بیانگر این موضوع می باشد که هیچ کدام از دو شرط مهم نیستند، زیرا نتیجه در هر دو حالت یکسان می باشد

 

۲-

گزینه ۱ درست است.

هرگاه too قبل از صفت یا قید بکار برود به جمله مفهوم منفی می دهد . too hot to drink یعنی بقدری داغ است که نمی توان نوشید

 

۳-

 گزینه ۳ درست است.

. even though و although از حروف ربطی هستند که برای بیان مغایرت و تضاد در شبه جمله های قیدی بکار می روند

 

 

 

۴-

گزینه ۱ درست است.

should برای توصیه کردن بکار می رود و ترکیب ”قسمت سوم فعل+ “should +have  نشان می دهد که کاری در گذشته بایستی انجام + فعل کمکی  می شده ولی نشده و ضمناً، جمله مجهول هم می باشد.

 

۵-

گزینه ۲ درست است.

یک مدیر خوب می تواند با تماس با سایر شرکت ها خیلی چیزها بیاموزد.

۱) روش، رفتار

۲) تماس

۳) احترام

۴) شوخی

نظرات شما