نمونه تستهای زبان انگلیسی کنکور با پاسخ تشریحی

۱- Parents ———- angrily when the school asked them to keep their children at home
on that day.
۱) released

۲) recorded

۳) restated

۴) reacted

*********************
۲-  Speech is the fastest ———– between people.
۱) permission

۲) expectation

۳) communication

۴) presentation

************************
۳- People may be ———— in the building. What do we have to do then?
۱) trapped

۲) controlled

۳) defined

۴) survived

****************************
۴- The manager gave us very ———- instructions as when to start the work and when
to finish it.
۱) specific

۲) excited

۳) reflected

۴) silent

******************************
۵- The man lay still on the grass knowing that any ———- would be seen by the police.
۱) explanation

۲) statement

۳) movement

۴)formation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخها:

۱- گزینه ۴ درست است.
والدین هنگامی که مدرسه از آنها خواست در آن روز فرزندانشان را در منزل نگهدارند عصبانی شدند.
۱( رها کردن

۲( گزارش دادن

۳( بازگو کردن

۴( عکس العمل نشان دادن

——————————————————
۲-  گزینه ۳ درست است.
سخن گفتن، سریع ترین روش ارتباط بین افراد است.
۱( اجازه

۲( انتظار

۳( ارتباط

۴( ارائه، معرّفی

—————————————————
۳- گزینه ۱ درست است.
افراد ممکن است در ساختمان گیر بیفتند. بعد از آن باید چه کار کنیم؟
۱( گیر افتادن

۲( کنترل کردن

۳( تعریف کردن

۴( زنده ماندن

———————————————-

۴- گزینه ۱ درست است.

مدیر دستورالعمل های ویژه ای در رابطه با زمان شروع کار و زمان اتمام آن به ما داد.
۱( ویژه، مخصوص

۲( هیجان زده

۳( منعکس شده

۴( آرام

—————————————————
۵- گزینه ۳ درست است.
مرد، آرام روی چمن دراز کشیده بود، او می دانست هر حرکتی بنماید پلیس او را خواهد دید.
۱( توضیح

۲( بیان، جمله

۳( حرکت، جنبش

۴( شکل

 

نظرات شما