تستهای زبان انگلیسی عمومی با پاسخ تشریحی

۱- We were ————- from one bus into another in order to reach earlier.

۱) launched

۲) lowered

۳) stretched

۴) transferred

۲- Death finally brought an end to her ————–.

۱) raising

۲) design

۳) suffering

۴) distraction

۳- New computers often ———— a loss in their first few years.

۱) release

۲) survive

۳) experience

۴) compute

۴- I am in entire agreement with you about that subject. Entire means: ———–

۱) complete

۲) careful

۳) normal

۴) particular

۵- I borrowed the money with the ———– of paying it back the next day.

۱) intention

۲) connection

۳) projection

۴) presentation

 

 

 

 

پاسخ‌‌:

۱- گزینه ۴ درست است.

ما از یک اتوبوس به اتوبوس دیگر منتقل شدیم تا زودتر برسیم.

۷( پرتاب کردن

۲( پائین آوردن

۳( امتداد دادن

۴( منتقل کردن

 

۲- گزینه ۳ درست است.

سرانجام مرگ به گرفتاری های او خاتمه داد.

۱ (افزایش

۲( طراحی

۳( گرفتاری

۴( حواس پرتی

 

۳- گزینه ۳ درست است.

کامپیوترهای جدید اغلب در چند سال اول استفاده شان با خسارت مواجه می شوند.

۷( رها کردن

۲( زنده ماندن

۳( مواجه شدن

۴( محاسبه کردن

 

۴- گزینه ۱ درست است.

من راجع به آن موضوع کاملاً با شما موافقم.

۷( کاملاً

۲( مراقب، مواظب

۳( معمولی، عادی

۴( مخصوص، ویژه

 

۵- گزینه ۱ درست است.

من پول را به قصد اینکه روز بعد پس بدهم قرض گرفتم.

۷( قصد، نیّت

۲( ارتباط

۳( افکندن، انداختن

۴( ارائه

 

نظرات شما