نمونه تستهای زیان انگلیسی عمومی با پاسخ تشریحی

۱- Joe: John, do you want me to take you to the airport?

John: No thanks, Joe. Ann —————– me.

۱) takes

۲) going to take

 ۳) is going to take

۴) was going to take

۲- Do you know where ——————- a book about insects?

۱) can I find

 ۲) I found

۳) did I find

 ۴) I can find

۳- Your children are asleep. Dont wake —————–.

۱) them up

 ۲) up them

 ۳) children up

 ۴) up children

۴- All the parking meters were taken, so we had to ————— a parking garage.

۱) drive on

 ۲) look for

 ۳) turn on

۴) wait for

 

۵- I usually avoid ————— fast in busy streets.

۱) drove

 ۲) drive

 ۳) driving

 ۴) to drive

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۳ درست است.

برای صحبت در مورد کاری که از قبل برنامه شده است از to be going to استفاده می‌شود. چون کار درآینده انجام می‌شود زمان حال to be به کار می‌رود.

۲- گزینه ۴ درست است.

قسمت دوم جملاتی که با عباراتی چون Do you know شروع میشوند به صورت خبری است. زمان جمله حال است.

 

۳- گزینه ۱ درست است.

wake up به معنی بیدار کردن از افعال جدا شدنی است که اگر مفعول به صورت ضمیر بیاید حتماً باید بین دو قسمت فعل قرار گیرد. چون  children  در قسمت اول ذکر شده در قسمت دوم باید به صورت ضمیر مفعولی به‌کار رود.

 

۴- گزینه ۲ درست است.

ترجمه: تمامی پارکومترها اشغال شدهاند، بنابراین ما منتظر یک جای پارک هستیم.

۱( به راه خود ادامه دادن   ۲( جستجو کردن    ۳( روشن کردن    ۴( منتظر شدن

 

۵- گزینه ۳ درست است.

فعل بعد از avoid به صورت ing دار به کار می‌رود

نظرات شما