تست روانشناسی با پاسخ تشریحی

۱- فرایند یادگیری، جزو زیر بنای کدام تغییرات است؟
۱( آموزش

۲( رسش

۳( رشد

۴( شناخت

*********************
۲- کدام گروه از اختلالات با آشفتگی های هیجانی مشخص می شوند؟
۱( اضطرابی

۲( خلقی

۳( رفتاری

۴( ژنتیکی

***********************
۳- کدام توانایی در حدود ۱ ماهگی در کودک دیده می شود؟
۱( چنگ زدن

۲( غلت زدن

۳( گریه کردن

۴( بازتاب بابنسکی

*************************
۴- کدام نوع تعارض، کم ترین فشار روانی را ایجاد می کند؟
۱( مقاومت – اجتناب

۲( گرایش – اجتناب

۳( گرایش – گرایش

۴( ناکامی – گرایش

*******************
۵- یک از موقعیت هایی که فرد وقتی در شرایط ناکام کننده قرار می گیرد بروز می دهد چیست؟
۱( اجتناب

۲( سکوت

۳( گریستن

۴( پرخاشگری

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

پاسخ:

۱- گزینه ۳ درست است.
رسش و یادگیری زیر بنای تغییرات رشدی هستند که موجب دست یابی به معنای کامل رشد می شود.

******************************
۲-  گزینه ۲ درست است.
اختلالات خلقی گروهی از اختلالات روانی هستند که با آشفتگی های هیجانی مشخص می شوند که به نوبه خود آشفتگی ها باعث آشفتگی هایی در فرایندهای جسمانی ادراکی، اجتماعی و افکار می شود.

***************************
۳- گزینه ۱ درست است.
توانایی چنگ زدن در حدود ۳ ماهگی در کودک دیده می شود.

************************************
۴- گزینه ۳ درست است.
تعارض گرایش  گرایش در مقایسه با تعارضات دیگر، کم ترین فشار روانی را ایجاد می کند.

****************************
۵-  گزینه ۴ درست است.
فردی که در شرایط ناکام کننده قرار می گیرد، سعی می کند با این شرایط بجنگد تا پیروز شود، اگر چه پرخاشگری بر علیه شرایط ناکام کننده، در بعضی از موارد ممکن است ما را در رسیدن به هدف کمک کند، ولی پرخاشگری مداوم بر شرایط ناکام کننده منجر به تحلیل رفتن قوای فیزیکی و روانی ما می شود و در بلندمدت، منجر به آسیب های فیزیولوژیکی و روانی خواهد شد.

نظرات شما