نمونه تست روانشناسی با پاسخ تشریحی

۱- کدام حوزه روان شناسی در پی یافتن راه هایی برای به حداقل رساندن عوامل ریسک رفتاری است؟
۱) روان شناسی سلامت

۲) روان شناسی بالینی

۳) رفتارگرایی

۴) شناخت گرایی
۲- کدام مهارت، به عنوان اولین مهارت برای سایر اشکال زبان عمل می کند؟
۱) شنیدن

۲) خواندن

۳) فهم

۴) تعامل
۳- در توجه پراکنده، کدام عامل در چگونگی انجام دو تکلیف به طور همزمان اثر می گذارند؟
۱) تحول

۲) تمرین و مهارت

۳) یادگیری ارادی

۴) آماده سازی ادراکی
۴- در کدام مرحله از واکنش نسبت به فشار روانی، مقاومت فرد در برابر فشار روانی کم می شود؟
۱) هشدار

۲) فرسودگی

۳) ناکامی

۴) جنگ یا گریز
۵- حالت دوسوگرایی فرد در کدام تعارض دیده می شود؟
۱) اجتناب – اجتناب

۲) گرایش – گرایش

۳) گرایش – اجتناب

۴) ناکامی – مقاومت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۱ درست است.
روان شناسان سلامت در پی یافتن راه هایی هستند تا بتوانند عوامل ریسک رفتاری را به حداقل برسانند.

۲-  گزینه ۱ درست است.
یادگیری اشکال زبان بر اساس یک سلسله مراتب تحولی انجام می گیرد. شنیدن به عنوان مهارتی اولیه و پایه برای سایر اشکال زبان عمل می کند و نوشتن به عنوان آخرین و پیچیده ترین مهارت زبانی شناخته می شود.
۳- گزینه ۲ درست است.
در توجه پراکنده عواملی نظیر تشابه دو تکلیف، تمرین و مهارت، دشواری تکلیف و نوع پردازش مؤثر است و در چگونگی انجام دو تکلیف به طور همزمان اثر می گذارند.
۴- گزینه ۱ درست است.
در مرحله هشدار، واکنش بدن به عامل فشار روانی، شوکه شدن موقتی است. در این مرحله مقاومت فرد در برابر فشار روانی کم می شود.
۵-  گزینه ۳ درست است.
تعارض گرایش- اجتناب از فراوان ترین تعارض ها در زندگی آدمی است، زیرا اکثر امور زندگی می توانند خواستنی و در عین حال ناخواستنی باشند. از یک سو جذب کننده اند و از طرف دیگر، ممکن است انتخاب آن ها برای ما سختی و دشواری هایی را به همراه داشته باشند.

 

نظرات شما