نمونه تستهای روانشناسی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- مفهوم خوانی و کلمه خوانی در چه مهارتی ضروری است؟

۱)  خواندن

۲) نوشتن

۳) یادگیری

۴) آواشناسی

۲- وقتی تنها یک نوع اطلاعات، پردازش شود، چه نامیده می شود؟

۱) رمزگردانی

۲) تجزیه و تحلیل

۳) توجه متمرکز

۴) توجه هم زمان

۳- حافظه عملی به چه معناست؟

۱) اجرا و به عمل درآوردن اطلاعات

۲) اجرا و نگهداری مطالب آموخته شده

۳) بازیابی و اجرای اطلاعات

۴) یادگیری عمقی و معنایی و اجرای آن

۴- در حافظه کلامی فقط به کدام مورد اکتفا می شود؟

۱) اجرای جملات دستوری

۲) بازیابی کلمات

۳) رمزگردانی در جمله

۴) خواندن یا گوش کردن جمله

۵- یکی از شرایطی که در کمیت و کیفیت گفتار بین گوینده و شنونده اثر می گذارد چیست؟

۱) شنیدن حسی و معنایی

۲) زمینه و متن گفتار

۳) زبان دریافتی و تحلیل جمله

۴) شناسایی کلمات، آواشناسی، تلفظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++

پاسخها:

۱- گزینه ۱ درست است.

هر دو بخش کلمه خوانی و مفهوم خوانی در خواندن ضروری است.

۲-  گزینه ۳ درست است.

وقتی تنها یک نوع اطلاعات پردازش می شود، توجه متمرکز انجام شده است.

۳-  گزینه ۱ درست است.

حافظه عملی، اجرا و به عمل در آوردن اطلاعات است که یکی از انواع دیگر یادگیری فعال است.

۴-  گزینه ۴ درست است.

در حافظه کلامی فقط به خواندن یا گوش کردن جمله اکتفا می شود.

۵-  گزینه ۵ درست است.

یکی از شرایطی که در کمیت و کیفیت گفتار بین گوینده و شنونده اثر می گذارد زمینه و متن گفتار است.

نظرات شما