نمونه تست روانشناسی با پاسخ تشریحی

۱- از نظر جسمانی، کودک در دوره کودکی اول چگونه به نظر می رسد؟

۱) چاق

۲) لاغر

۳) سر و تنه بزرگ

۴) سر و تنه کوچک

 

۲- کدام پاسخ واکنشی مناسب در بلندمدت برای عامل فشار روانی نیست؟

۱) مقاومت

۲) ناکامی

۳) جنگ یا گریز

۴) پرخاشگری

 

۳- وقتی رفتار یا بازخوردهای ضروری برای انجام هدفی، مغایر با انجام هدف دیگر باشد، چه نامیده می شود؟

۱) مقاومت

۲) ناکافی

۳) فشار روانی

۴) تعارض

 

۴- وقتی فرد به هدف یا مانعی برخورد می کند و از هدف مورد نظر کناره گیری می کند از چه واکنشی استفاده  کرده است؟

۱) اجتناب

۲) تمرکز

۳) مقاومت

۴) کناره گیری

۵- ناکامی های ناشی از ناتوانی های فرد بر چه اساسی است؟

۱) محیط

۲) وجود موانع

۳) خصوصیات فرد

۴) کنترل شخصیت

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۲ درست است.

اگرچه پاسخ جنگ یا گریز می تواند در کوتاه مدت با عامل فشار روانی مقابله کند، ولی در بلندمدت می تواند منجر به رفتارهای ناسازگارانه شود.

۲-  گزینه ۳ درست است.

در دوره کودکی اول ۲  ) تا ۶ سالگی(، از نظر جسمانی، کودکان عموماً لاغر به نظر می رسند، زیرا قسمت پایینی بدن آن ها  )تنه و پاها ( نسبت به قسمت بالای آن ) سروصورت ( رشد بیشتری پیدا می کنند.

۳-  گزینه ۴ درست است.

تعارض از دو عمل، تمایل یا هدفی که به طور همزمان مخالف یکدیگرند، ناشی می شود، آن ها از این جهت متعارضند که رفتار یا بازخوردهای ضروری برای انجام یکی مغایر با انجام دیگری خواهد بود.

۴-  گزینه ۴ درست است.

وقتی فرد برای رسیدن به هدف با مانعی برخورد می کند به جای اینکه تا حدودی از خود استقامت نشان دهد تا بر شرایط ناکام کننده غلبه کند، به سرعت از هدف موردنظر صرف نظر یا کناره گیری می نماید.

۵- گزینه ۳ درست است.

ناکامی شخصی و یا ناکامی ناشی از ناتوانی های فردی بر اساس خصوصیات فرد است. به طور مثال، اگر فردی قد کوتاهی داشته باشد و بخواهد بسکتبالیست شود، ناکام خواهد شد. ولی همین خصوصیت می تواند او را در رسیدن به اهداف دیگر کمک کند.

نظرات شما