تستهای کنکوری روانشناسی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- مجموعه فرایندهای روانی مانند ادراک، بازشناسی، توجه، حافظه، تکلم، خواندن و نوشتن چه نامیده می شود؟

۱) شناخت

۲) سازگاری

۳) حافظه

۴) یادآوری

 

۲- خصوصیت بازر جسمانی در کودکی اول چیست؟

۱) افزایش وزن

۲) کم تحرکی

۳) لاغری

۴) بازتاب مورو

 

۳- رشد در تفکر و حل مسائل به چه نوع رشدی اشاره دارد؟

۱) اجتماعی

۲) ادراکی

۳) عینی

۴) شناختی

 

۴- شاخص ترین خصوصیت دوره حسیحرکتی چیست؟

۱) خودمرکزبینی

۲) بحران هویت

۳) اضطراب جدایی

۴) بازتاب های ارثی

 

۵-  اریکسون « رشد» افراد را بر اساس چه موردی بررسی کرد؟

۱) اجتماعی

۲) شناختی

۳) روانی )عاطفی)

۴) روانی )اجتماعی)

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۱ درست است.

مجموعه فرایندهای روانی مانند ادراک، بازشناسی، توجه، حافظه، تکلم خواندن و نوشتن شناخت نامیده می شود.

 

۲- گزینه ۳ درست است.

در دوره کودکی اول (۲ تا ۶ سالگی) کودکان از نظر جسمانی عموماً لاغر به نظر می رسند، زیرا قسمت پایین تنه آنها نسبت به قسمت بالاتنه رشد بیشتری پیدا می کند.

 

۳- گزینه ۴ درست است.

رشد در تفکر و حل مسائل به رشد شناخت اشاره دارد.

 

۴- گزینه ۴ درست است.

از تولد تا ۲ سالگی (دوره حسی – حرکتی) کودکان در این دوره دارای بازتاب های ارثی اند و در پایان این مرحله، قادرند رفتارهای پیچیده حسی-حرکتی را از خود نشان دهند.

 

۵- گزینه ۳ درست است.

اریکسون رشد افراد را در جریان زندگی روانی  (عاطفی) مورد بررسی قرار داد.

نظرات شما