نمونه تستهای روانشناسی با پاسخ تشریحی

۱- کدام یک از والدین، تنها می تواند کروموزوم x  را به فرزندش بدهد؟

۱( پدر

۲( مادر

۳( هر دو

۴( هیچ کدام

 

۲- بین کدام یک از هفته های بارداری، جنین می تواند خارج از رحم زنده بماند؟

۱) ۱۵ تا ۲۰

۲) ۲۴ تا ۲۸

۳) ۲۱ تا ۲۷

۴) ۲۸ تا ۲۹

 

۳- سریع ترین تغییرات رشدی در چه دوره ای از زندگی اتفاق می افتد؟

۱( طفولیت

۲( کودکی اول

۳( کودکی دوم

۴( نوجوانی

 

۴- مهم ترین تغییر جسمی در نوجوانی چیست؟

۱( بلوغ

۲( هویت یابی

۳( تفکر انتزاعی

۴( استدلال عقلی

 

۵- پائین ترین سطح پردازش اطلاعات توسط چه چیزی دریافت می شود؟

۱( قشر خاکستری

۲( گیرنده های حسی

۳( سلول های دوقطبی

۴( لوب پس سری

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۲ درست است.

مادر تنها می تواند کروموزوم های x را به فرزندش بدهد در حالی که پدر می تواند کروموزوم x  یا y را به فرزندش بدهد

 

۲- گزینه ۲ درست است.

بین هفته ۲۴ تا ۲۸(۶ تا ۷ ماهگی) جنین به حدی از رشد رسیده است که می تواند خارج از رحم زنده بماند

 

۳- گزینه ۱ درست است.

۲ سال اول زندگی را دوره طفولیت می نامند که یکی از دوره های رشد است و سریع ترین تغییرات در آن اتفاق می افتد.

 

۴- گزینه ۱ درست است.

مهم ترین تغییر جسمی در نوجوانی، دوره بلوغ است که بسیار ناگهانی و ناموزون بوده و در سنین مختلف اتفاق می افتد.

 

۵- گزینه ۲ درست است.

پائین ترین سطح پردازش اطلاعات، گیرنده های حسی می باشند.

 

نظرات شما