نمونه تستهای روانشناسی رشته انسانی با پاسخ

۱- «نوشین برای سومین روز متوالی، آرش را در خیابان «الف» در حال رانندگی دید.»  این عبارت مربوط به کدام نوع حافظه است؟
۱) حوادث خاص

۲) آماده سازی ادراکی

۳) معنایی

۴) رویه ای

—————————————-
۲-  کدام شیار، ناحیۀ ورنیکه و بروکا را از هم جدا می‌کند و ناحیۀ بروکا در کجای این شیار قرار دارد؟
۱) شیار مرکزی- پشت

۲) شیار مرکزی- جلو

۳) شیار سیلویوس- جلو

۴) شیار سیلویوس- پشت

——————————
۳-  از دیدگاه تولوینگ موارد زیر، به ترتیب مربوط به کدام حافظه می‌باشند؟
{

الف) دوچرخه سواری
ب) به یاد آوردن لحظۀ شروع سال نو
ج) دانستن این موضوع که قبولی در دانشگا ههای معتبر کاری مشکل است.

}
۱)   الف) رویدادی ب) حوادث شخصی ج) معنایی

۲)     الف) رویه ای ب) رویدادی ج) معنایی
۳)     الف) رویه ای ب) معنایی ج) رویدادی

۴)     الف) رویدادی ب) حوادث شخصی ج) آماده سازی ادراکی

————-
۴-  تفاوت پاسخهای هیجانی و فیزیولوژیک نسبت به فشار روانی با پاسخهای رفتاری چیست؟
۱) پاسخ های هیجانی و فیزیولوژیک غیرارادی ، اما پاسخ های رفتاری کاملاً ارادی است.
۲) پاسخ های هیجانی و فیزیولوژیک غیرارادی، اما پاسخ های رفتاری تا اندازه ای ارادی هستند.
۳) پاسخ های هیجانی و فیزیولوژیک مقابله ای ، اما پاسخ های رفتاری غیرمقابله ای هستند.
۴) پاسخ های هیجانی و فیزیولوژیک غیرمقابله ای ، اما پاسخ های رفتاری مقابله ای هستند.

———————————-
۵-  کدام گزینه در مورد بیماری عروق کرونر نادرست است؟
۱) این بیماری درصد زیادی از مرگ و میرها را به خود اختصاص داده است.
۲) در بیماری عروق کرونر خون کمتری به قلب می رسد و باعث ایست قلبی می گردد.
۳) بیشتر کسانی که دارای الگوی رفتاری ب هستند دچار این بیماری می شوند.
۴) استعمال دخانیات از عوامل ایجاد این بیماری است.

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه  ۱ درست است

حافظۀ حوادث خاص به دانش اختصاصی فرد گفته می شود و اطلاعاتی را دربرمی گیرد که فرد در زمان و مکان معین آنها را تجربۀ شخصی کرده است.
نکته: شاید ذکر سومین روز به خاطر تکرار یک رویداد، ذهن ما را متوجه حافظۀ آماده سازی ادراکی کند، اما چون شخص خاصی آن را در زمان و مکان معینی تجربه کرده، حافظۀ حوادث خاص محسوب می‌شود.

 

۲- گزینه  ۳ درست است

بروکا در جلوی شیار سیلویوس و ورنیکه در پشت این شیار قرار دارد.

۳- گزینه  ۲ درست است
انواع مهارتهای اد راکی و حرکتی مثل دوچرخه سواری -> حافظۀ رویه ای
اطلاعاتی مثل خاطرات لحظۀ سال تحویل که فرد در زمان و مکان معینی آن را تجربۀ شخصی کرده -> حافظۀ رویدادی یا حوادث خاص

دانش عمومی که دارای زمان و مکان مشخصی نیست و بین افراد مختلف مشترک است مانند دانستن شرایط قبولی در دانشگاهها  -> حافظۀ معنایی

 

۴- گزینه  ۲ درست است

پاسخ های هیجانی و فیزیولوژیک نسبت به فشار روانی اغلب ناخواستنی هستند و تا اندازه‌ای به صورت خودکار عمل می‌کنند، ولی پاسخهای رفتاری ما به فشار روانی تا انداز های می تواند تحت کنترل ما قرار گیرد.

۵- گزینه  ۳ درست است
بیشتر کسانی که الگوی رفتاری «الف » دارند، دچار این بیماری می‌شوند، زیرا حداکثر واکنش را از خود نشان می‌دهند.

 

 

نظرات شما