نمونه تست دین و زندگی با پاسخ تشریحی

۱-  ویژگی جامعه اسلامی که در صدر اسلام جامعه مسلمانان را ممتاز و مشخص می کرد، کدام بود؟
۱( آراستگی، عفاف و عزت

۲( آراستگی، عفاف و جهاد
۳( صبر، مقاومت و عزت

۴( صبر، مقاومت و جهاد

——————————————–
۲- امام صادق علیه السلام مؤثرترین راه فراخوانی به خیر و نیکی را این گونه می فرمایند «دعوت کننده مردم  باشید ………. که این رفتارها خود دعوت کننده هستند»
۱( اما نه با زبان، بلکه مانند طبیبی مهربان رفتار کنید
۲( اما نه با زبان، بلکه با پارسایی، تلاش، نماز و نیکی
۳( با زبانتان و همچون طبیبی مهربان رفتار کنید
۴( با زبانتان و با پارسایی، تلاش، نماز و نیکی

——————————————————
۳- قرآن کریم در بسیاری موارد پس از برپا داشتن نماز بر پرداخت ………. تأکید کرده است و …….. . طلا و نقره
در صورتی واجب است که ……….
۱( زکات – زکات-  به صورت سکه ای باشد که معامله با آن رواج دارد.
۲( زکات – خمس – به صورت سکه ای باشد که معامله با آن رواج دارد.
۳( خمس-  خمس-  طلا و زیورآلات خانم ها بیش از شأن آن ها باشد.
۴( خمس – زکات – طلا و زیورآلات خانم ها بیش از شأن آن ها باشد.

———————————————————-
۴- « این که در خلقت هر موجود هدفی هست که با هدایت الهی بدان می رسد» بیانگر کدام هدایت است و  کدام آیه شریفه حاکی از آن است؟
۱( خاص و تشریعی – إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً
۲( عام و همگانی-  إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً
۳( عام و همگانی – رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَى کُلَّ شَی ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
۴( خاص و تشریعی – رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَى کُلَّ شَی ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها

۱- گزینه  ۱ درست است

ص  ۱۲۴دین و زندگی ۲

از برنامه های ارزشمند مؤمنان، حضور  عزتمند عفیفانه و آراسته در اجتماع است. این مفاهیم گرچه متفاوت اند اما رشته ای نامرئی و ظریف، آن ها را به یکدیگر پیوند می دهد و زیبایی خاصی پدید می آورد.

—————————————-

۲- گزینه ۲  درست است

ص ۱۴۹دین و زندگی  ۲

امام صادق علیه السلام فرمودند: دعوت کننده مردم باشید اما نه با زبان، بلکه با پارسایی، تلاش، نماز و نیکی، که این رفتارها
خود دعوت کننده هستند.

—————————————

۳- گزینه ۱  درست است

ص   ۱۶۷دین و زندگی ۲

قرآن کریم در بسیاری موارد پس از بر پاداشتن نماز بر پرداخت زکات تأکید کرده است و زکات طلا و نقره در صورتی واجب است که به صورت سکه ای باشد که معامله با آن رواج دارد

————————————————-

۴- گزینه ۳  درست است

ص  ۱۴ دین و زندگی ۳

خدای جهان، آفریدگاری حکیم است، یعنی هر موجودی را برای هدفی معین خلق می کند و برای رسیدن به آن هدف هدایت می فرماید. آفرینش بی هدف، نشانه نقص و ضعف و ناآگاهی است و این ویژگی ها نمی تواند در خداوند باشد. پس، هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است و آیه شریفه «ربنّا الّذی اعطی کل شیءٍ خلقه ثم هدی» حاکی از آن است.

 

 

 

 

نظرات شما