نمونه تست دین و زندگی با پاسخ

۱-

آیات سوره مبارکه « حمد »   مبین هدایت ………. است که با آیه شریفه ……….. هم مفهوم است.
۱) تشریعی – رسلا مبشرین و منذرین لئلایکون للناس علی الله حجه بعد الرسل
۲) عمومی – رسلا مبشرین و منذرین لئلایکون للناس علی الله حجه بعد الرسل
۳) تشریعی – سبح اسم  ربک الاعلی اّلذی خلق فسوی و اّلذی قدر فهدی
۴) عمومی – سبح اسم  ربک الاعلی اّلذی خلق فسوی و اّلذی قدر فهدی

۲-
آیه شریفه ﴿من عمل صالح امن ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینّه حیاه  طبیه…﴾ به کدام پیام اشاره دارد؟
۱) بنا بر حکمت و عدل خداوند، مرگ نابودکننده و پایان زندگی‌اش نیست.
۲) انسان با کمک عقل خود میتواند به این حقیقت برسد که حیات طیبه چیست.
۳) دغدغه اصلی انسانهای فکور و خردمند کشف راه درست زندگی است.
۴) هر انسانی فارق از جنسیت اگر عمل صالحی انجام دهد زندگی پاک نصیبش می‌شود.
۳-

خداوند یک دین برای پیامبران تشریع کرده و از آنان خواسته است ………………..
۱) و ما اوتی الّنبیون من  ربهم

۲) و ما اختلف اّلذین اوتوا الکتاب
۳) ان اقیموا الدین و لا تتفرّقوا فیه

۴) لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون

 

۴-
قرآن کریم منشأ اصلی اختلاف و چند دینی در جوامع را چه می‌داند؟
۱) در زمان ظهور پیامبر جدید تحریفات متعددی در آیینهای قبل به وجود آمده بود.
۲) در هر زمان نیاز به احکام و دستورات دینی جدید با توجه به سطح فرهنگ جامعه، فزونی مییافت.
۳) درک و اندیشه انسانها در طول تاریخ روندی صعودی داشته پس پیامبر قبلی را نمی‌پذیرند.
۴) عده‌ای از رهبران دینی با ظهور پیامبر جدید با او مخالفت کرده و پیامبری او را انکار میکردند.
۵-

آیه شریفه ﴿ افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عندالله لوجدوا فیه اختلافً ا کثیرًا﴾ ناظر بر کدام جنبه اعجاز است و حاکی از چه ویژگی دارد؟
۱) لفظی – تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

۲) محتوایی – تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت
۳) لفظی – انسجام درونی، در عین نزول تدریجی

۴) محتوایی – انسجام درونی، در عین نزول تدریجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخها:

۱-

گزینه ۱  درست است

دین و زندگی سال سوم صفحه ۹

 

۲-

گزینه  ۳ درست است

دین و زندگی سال سوم صفحه ۱۷

 

۳-

گزینه ۳  درست است

دین و زندگی سال سوم صفحه ۲۴

 

۴-

گزینه  ۴ درست است

دین و زندگی سال سوم صفحه ۲۷

 

۵-

گزینه  ۴ درست است

دین و زندگی سال سوم صفحه ۳۷

نظرات شما