نمونه تست دین و زندگی با پاسخ

۱- یکی از ویژگیهای امیرالمؤمنین که در دوره کوتاه خلافت سبب علاقه بیشتر مسلمانان به آن حضرت شد چه بود و پیام کدام آیه شریفه حاکی از آن است؟

۱) مبارزه با انحراف فکری جامعه – لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم …

۲) عدالتخواهی و دفاع از مظلومان  – لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم …

۳) مبارزه با انحرافات فکری جامعه – لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان …

۴) عدالتخواهی و دفاع از مظلومان – لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان …

 

 

۲- اگر سؤال شود: مهمترین خطری که پس از رحلت رسول خدا (ص) مسلمانان را تهدید میکرد چه بود، کدام آیه پاسخگوی این خطر میباشد؟

۱) فینظروا کیف کان عاقبه اّلذین من قبلهم

۲) و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل

۳)  و لقد کنتم تمنّون الموت من قبل ان تلقوه

۴) و من ینقلب علی عقبیه فلن یضرالله شیئاً

 

 

۳- تحقق نیافتن ادامه حکومت اسلامی بر مبنای امامت چه آسیبی را به دنبال داشت؟

۱) امامان معصوم(ع)  با وجود حضور در جامعه فاقد قدرت و امکانات بودند.

۲) مردم در تعلیم و تبیین دین به افراد غیرقابل اعتماد رجوع و به آنها اقتدا میکردند.

۳) پس از گذشت ۲۵ سال از رحلت پیامبر، فقط در یک دوره کوتاه حکومت اسلامی شد.

۴) شخصیتهای با تقوا و مورد اقدام پیامبر(ص) منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت منزلت یافتند.

 

 

 

 

 

۴- تقیه  ناظر بر کدام یک از اصول امامت و مسئولیتهای آن است و مبارزه امام صادق  بر چه شیوهای استوار بود؟

۱) شناخت کامل نسبت به حدود و احکام – مبارزه خود را علنیتر نمود و به زیدبن علی اجازه قیام داد.

۲) تلاش در راستای ولایت ظاهری -م بارزه خود را علنیتر نمود و به زیدبن علی اجازه قیام داد.

۳) تلاش در راستای ولایت ظاهری – با اقدامات علمی و فرهنگی عمیق، مبارزه مخفی داشتند.

۴)‌ شناخت کامل نسبت به حدود و احکام – با اقدامات علمی و فرهنگی عمیق، مبارزه مخفی داشتند.

 

 

 

۵- کدام آیه شریفه قانون کلی نسبت به پیشرفت و اصلاح جوامع را ارائه میدهد؟

۱)  و لدار الاخره فیه خیر لّلذین اتقوا

۲) و من یقترف حسنه نزد له فیها حسناً

۳) ان الله لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

۴) ان اّلذین آمنوا و عملو الصالحات اولئک هم خیرالبریه

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۴ درست است

۲- گزینه ۴ درست است

۳- گزینه ۱ درست است

۴-  گزینه ۲ درست است

۵-گزینه ۳ درست است

 

 

نظرات شما