نمونه تستهای دین و زندگی با پاسخ

۱- فاصله گرفتن قدم به قدم گناهکاران از انسانیت و بیشتر فرو رفتن در فساد با استفاده از امکانات داده شده به آنها از ناحیۀ خداوند، چه نام دارد؟
۱) املاء

۲) ابتلاء

۳) استدراج

۴) امداد

۲- از این فرمودهٔ خداوند متعال، خطاب به حضرت داود  که «اگر روی گردانان از من چگونگی انتظارم برای آنان، مدارایم با آنان و اشتیاق مرا به ترک معصیت‌هایشان می دانستند، بدون شک از شوق آمدن به سوی من می مردند.»
کدام مورد برداشت می‌گردد؟
۱) گرایش و شوق ما به دیدار خداوند، با اشتیاق او به رستگاری ما قابل مقایسه نیست.
۲) اشتیاق بندگان به ملاقات پروردگار مهربان فراتر از شوق او به ملاقات بنده است.
۳) بندگان گناهکار، محروم از رحمت و مهربانی خداوند برای توبه و انابه هستند.
۴) کسانی رستگارند که محبت خدا را درک کنند و راه را در مسیر رحمت او جس تو جو کنند.
-۵۳ اگر بگوییم « کسی که راه حق را برمی گزیند، مورد لطف خداوند قرار می گیرد و افرادی که فقط خواهان دنیا هستند، آن را به دست می آورند » به کدام سنت الهی اشاره نموده ایم؟ شرط تأثیر دعا در جهت جلوگیری از بلاها و نیز مسبب خوبیها شدن، چیست؟

۱) ابتلا- متضرر نشدن انسان از درخواستش

۲) ابتلاء- اعتقاد به شناخت سنن الهی
۳) امداد- اعتقاد به شناخت سنن الهی

۴) امداد- متضرر نشدن انسان از درخواستش
۴- اگر بگوییم «هر انسان انتخاب گری برای این که نیت و تمایل درونی خود را نشان دهد و نتیجۀ آنچه را برگزیده است، آشکارا مشاهده کند» و «برخورد همراه با فضل خداوند با بندگان نیکوکار و اعطای پاداشی چند برابر به آ نها» به ترتیب ناظر بر کدامیک از سنتهای الهی است؟
۱) ابتلاء- تفاوت در پاداش و کیفر

۲) ابتلاء- تأثیر نیکی یا بدی در سرنوشت
۳) املاء- تفاوت در پاداش و کیفر

۴) املاء- تأثیر نیکی یا بدی در سرنوشت
۵- اگر بگوییم «اکنون که قرن ها از نزول قرآن می گذرد، این کتاب آسمانی به همان صورت که توسط رسول خدا تنظیم شده، در میان مردم  وجود دارد و مشتاقان هدایت به آسانی می توانند از آن بهره ببرند» مرهون کدام قلمروی رسالت پیامبر هستیم؟

۱) تعلیم و تبیین تعالیم وحی

۲) ولایت ظاهری و سرپرستی جامعه
۳) ولایت معنوی و هدایت باطنی

۴) دریافت و ابلاغ وحی

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۳  درست است

صفحۀ ۶۰ دین و زندگی چهارم

 

۲- گزینه  ۱ درست است

صفحه‌های ۶۵ و ۶۸ دین و زندگی چهارم

 

۳- گزینه ۴  درست است

صفحه‌های ۶۰ و ۶۲ دین و زندگی چهارم

 

۴- گزینه ۱  درست است

صفحه‌های ۵۹ و ۶۱ دین و زندگی چهارم

 

۵- گزینه  ۴ درست است

صفحۀ ۵۲ دین و زندگی سوم

نظرات شما