نمونه تست جغرافیا با پاسخ تشریحی

۱- نگرش سیستمی سبب می شود که جغرافیدانان:

۱( تک بعدی فکر کنند.

۲( از اندیشه های توحیدی دور می شوند.

۳( محیط زندگی خود و دیگران را بهتر بشناسند.

۴( از روش های کیفی جهت پیش بینی و آینده گری بیش تر استفاده می شود.

**********************************

۲- طول حقیقی دریاچه ای ۲ کیلومتر، در روی نقشه ۵ سانتی است، مقیاس این نقشه چقدر است؟

۱) یک به ۴۰۰۰۰

۲) یک به ۱۰۰۰۰۰

۳) یک به ۲۵۰۰۰۰

۴) یک به ۵۰۰۰۰۰

**********************************

۳-  گزینه درست در ارتباط با رادارها، کدام است؟

۱( نمونه ای از سنجنده فعال

۲( سیستم تعیین موقعیت جغرافیایی

۳( تقویت کننده ارتباطات تلفنی

۴( فاقد منبعی برای ارسال انرژی

**************************

۴- مهم ترین اصل در تهیه مدل های جغرافیایی کدام است؟

۱(  آسان نمودن تصمیم گیری ها

۲( کاملاً منطبق بر واقعیت باشند.

۳( از روی یک فرضیه طراحی شوند

. ۴(  سهولت استفاده و تأثیر آنها در یادگیری

************************************

۵-  بهترین سطح برای آمایش سرزمین کدام سطح است؟

۱( محلی

۲(  منطقه ای

۳( ملی

۴( قاره ای

 

 

+++++++++++++++++++++++++++

پاسخها:

۱- گزینه ۳ درست است.

در روش تفکر سیستمی یا روش بررسی همه جانبه، همه اجزای تشکیل دهنده سیستم مورد بررسی قرار می گیرند و روابط و آثار متقابل آن ها روشن می شود جغرافیدانان سیستمی فکر می کنند و جهان را به صورت یک کل و مجموعه می نگرند نگرش سیستمی سبب می شود که جغرافیدانان به اندیشه توحیدی نزدیک شوند و تک بعدی فکر نکنند و محیط زندگی خود را بهتر بشناسند.

**********************

۲- گزینه ۱ درست است.

برای تعیین مقیاس از فرمول زیر استفاده می شود

اندازه نقشه تقسیم بر اندازه حقیقی = مقیاس

۵ سانتی‌متر تقسیم بر ۲ کیلومتر = ۵ سانتی متر تقسیم بر دویست هزار کیلومتر = یک بر روی ۴۰۰۰۰

*******************************

۳- گزینه ۱ درست است.

برای سنجش موج های مرئی و نامرئی بازتاب شده از پدیده ها یا اشیا از دو سیستم سنجنده فعال و غیرفعال استفاده می شود. در سیستم فعال، سنجنده خود منبع انرژی دارد و با ارسال انرژی به پدیده ها و دریافت بازتاب آن ها، داده ها را جمع آوری می کند. رادارها نمونه هایی از این سنجنده ها هستند رادارها در ارتفاع بالا می تواند به عنوان سکویی برای ارسال انرژی و دریافت بازتاب امواج ارسالی آن از سطح زمین عمل می کند.

**********************

۴-  گزینه ۴ درست است.

مدل تفهیم یک موضوع پیچیده جغرافیایی را ساده و یک نظریه یا فرضیه جغرافیایی تجربه شده را اثبات می نماید مدل جغرافیایی تنها به ماکت ها و مولاژها اطلاق نمی شود بلکه آن ها نیز بخشی از مدل های جغرافیایی هستند. مهم ترین اصل در تهیه مدل های جغرافیایی سهولت استفاده و تأثیر آن ها در یادگیری است مدل نمی تواند کاملاً منطبق بر واقعیت باشد.

*******************************

۵-  گزینه ۲ درست است.

برای رسیدن به اهداف آمایش سرزمین باید بین نهادهای گوناگون هماهنگی وجود داشته باشد تا بتوانند برنامه هایی را برای تأمین منافع عمومی فراهم کنند. آمایش سرزمین در اروپا در سطوح مختلف در سطح محلی، منطقه ای، ملی و قاره ای صورت می گیرد. بهترین سطح برای آمایش سرزمین، سطح منطقه ای است در صورتی که در مسیر برنامه ریزی های ملی انجام شود.

 

نظرات شما