نمونه تست جغرافیا رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- رابطه  ارتفاع و دما به چه صورتی است؟

۱(  افزایش ارتفاع، افزایش دما را به دنبال دارد.

۲( به ازای هر ۶ متر، ۱ درجه دمای هوا کاهش می یابد.

۳( به ازای هر ۶ متر، ۱ درجه دمای هوا افزایش می یابد.

۴( به ازای هر ۱ متر ارتفاع، ۱ درجه دمای هوا کاهش می یابد.

****************************

۲-  کدام ویژگی با جنگل های نواحی نیمه خشک مطابقت می کند؟

۱( از آب شور دریا تغذیه می کنند

. ۲( از نظر تجاری اهمیت زیادی ندارند.

۳( از نظر داروسازی اهمیت زیادی دارند

. ۴( در برابر بادهای شدید و خشک سالی مقاومت ندارند.

*******************************

۳- رود راین از کجا سرچشمه می گیرد و چقدر طول دارد؟

۱( سوئیس – ۱۳ کیلومتر

۲( هلند – ۱۳ کیلومتر

۳( سوئیس – ۳ کیلومتر

۴( هلند – ۳ کیلومتر

**********************************

۴- میزان گردش پذیری کدام کشورها کمتر است؟

۱( ایتالیا – دانمارک

۲( اسپانیا – ایتالیا

۳( اسپانیا – هلند

۴( هلند – دانمارک

**********************************

۵- چه مسئله ای سبب می شد تا کشور کویت، توسعه یافته تلقی شود؟

۱( امید به زندگی بالا

۲( درآمد سرانه زیاد

۳( وسعت زیاد و جمعیت کم

۴( داشتن روابط تجاری با آمریکا

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

پاسخ:

۱- گزینه ۴ درست است.

نواحی مرتفع نقش بسیار مهمی در زندگی ساکنان این مرز و بوم دارد. قسمت وسیعی از کشور ما را کوهستان ها احاطه کرده است. این کوهستان ها به طور میانگین ۳۵۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارند همان طور که می دانیم ارتفاع با دما رابطه دارد. به طور میانگین به ازای هر هزار متر ارتفاع، ۶ درجه دمای هوا کاهش می یابد. بنابراین در کوهپایه های البرز و زاگرس دما پایین تر از مناطق پست و هموار مجاور آن است.

******************************

۲-  گزینه ۲ درست است.

جنگل ها را بر اساس معیارهای مختلفی تقسیم بندی کرده اند. قسمت های عمده ای از آن ها را جنگل های زاگرس تشکیل می دهد. جامعه جنگلی بلوط ایران وسیع ترین پوشش گیاهی مغرب و جنوب غربی ایران است )جنگل های نواحی نیمه خشک هستند(. درخت بلوط به علت داشتن ریشه های قوی و

عمیق به خوبی در برابر بادهای شدید و خشک سالی مقاومت می کند. این جنگل ها از نظر تجاری اهمیت زیادی ندارند اما از نظر حفاظت خاک و آب جاری و اعتدال آب و هوا و گذران اوقات فراغت و گردشگری نقش مهمی دارند. جنگل های حرا از آب شور دریا تغذیه می کنند و از نظر داروسازی و تغذیه دام ها اهمیت دارند.

************************

۳- گزینه ۱ درست است.

رود راین یکی از طولانی ترین و مهم ترین رودهای اروپا است. این رود با ۱۳۰۰  کیلومتر طول از سوئیس سرچشمه می گیرد و از کشورهای فرانسه، آلمان و هلند عبور می کند بسیاری از کارخانه ها در اطراف این رود مستقر شده اند.

*************************

۴-  گزینه ۴ درست است.

اروپا و حوزه دریای مدیترانه یکی از مهم ترین قطب های گردشگری جهان است و سالیانه میلیاردها دلار از راه گردشگری عاید کشورهای این ناحیه می شود البته کشورهای اروپایی نه تنها گردشگران زیادی را می پذیرند. بلکه در ردیف کشورهای توریست فرست نیز هستند با توجه به شکل ۷-۲ صفحه ۱۰۰ کتاب جغرافیای ۱ که میزان ورودی و خروجی گردشگران در قاره اروپا رانشان می دهد به نسبت اسپانیا و ایتالیا کشورهای هلند و دانمارک گردشگر کمتری را می پذیرند.

*****************************

۵-  گزینه ۲ درست است.

توسعه اقتصادی تا چندی پیش یک مفهوم گسترده و گاه نامشخص بودکه هر ملتی از آن برداشت خاصی می کرد. در آن زمان، برای تعیین توسعه اقتصادی در یک کشور، اغلب از محاسبه درآمد سرانه مردم کشورها یا میزان رشد اقتصادی یک کشور نتیجه گیری می شد مثلاً، کشور کم وسعت کویت با درآمدهای نفتی زیاد و جمعیت کم، درآمد سرانه زیادی داشت که سبب می شد این کشور، توسعه یافته تلقی شود.

 

نظرات شما