نمونه تستهای جغرافیای رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- تأثیر پسخوراند منفی در یک سیستم، نهایتاً کدام مورد است؟

۱) انهدام سیستم

۲) زیان آوری

۳) بقای سیستم

۴) از بین رفتن تعادل

۲- نقشه های تلفیقی چه نوع نقشه هایی هستند؟

۱) حاصل ترکیب اطلاعات سایر نقشه ها و مدارک موجود

۲) نشان دهنده وضعیت ناهمواری کف دریاها و ترسیم شکل سواحل

۳) با استفاده از دوربین تئودولیت، موقعیت و ابعاد پدیده ها را نمایش می دهند.

۴) پدید های طبیعیه و انسانی منطقه مورد نظر را به صورت برجسته نشان می دهند.

۳- با استفاده از سیستم تصویر استوانه ای، نقشه کشورهای کدام منطقه، دقیق ترسیم می شود؟

۱) نقطه قطب

۲) مناطق معتدله

۳) اطراف خط استوا

۴) مناطق شمالی یا جنوبی کره زمین

۴- کدام مدل ها بیشترین نقش را در آموزش موضوعات جغرافیای عمومی دارند؟

۱) ریاضی

۲) فیزیکی

۳) مفهومی

۴) شبیه سازی

۵- اساس جغرافیای کاربردی کدام است؟

۱) مدیریت

۲) برنامه ریزی

۳) توسعه پایدار

۴) حفاظت و بهره برداری از محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۳ درست است.

اگر سیستم به پسخوراند مثبت دچار شود، در حال از دست دادن تعادل خود است و به زودی از بین خواهد رفت و اگر پسخوراند منفی داشته باشد پسخوراند منفی در یک سیستم اگر چه زیان آور است اما در نهایت سبب بقای سیستم می شود و به سمت تعادل حرکت می کند.

 

۲- گزینه ۱ درست است.

نقشه های تلفیقی حاصل ترکیب اطلاعات سایر نقشه ها و مدارک موجود است معمولاً اطلاعاتی که از طریق نقشه برداری زمینی یا هوایی از یک منطقه به دست می آید با اطلاعات موجود در نقشه های دیگر آن منطقه ترکیب شده و یک نقشه جدید با اهداف مشخص تهیه می شود.

 

۳- گزینه ۳ درست است.

در سیستم تصویر استوانه ای، کاعذ حساس تصویر را به صورت استوانه در می آوریم در مدار استوا بر کره جغرافیایی مورد نظر مماس می کنیم در این سیستم تصویر، نقشه کشورهای اطراف استوا به طور دقیق ترسیم می شود و نقشه بخش های شمالی و جنوبی زمین گسترش یافته و از حد طبیعی خارج می گردد در نتیجه نقشه ترسیم شده تصویر قاره ها، مدارها و نصف النهارها )خطوط متقاطع و عمود برهم) دیده خواهند شد.

 

۴- گزینه ۲ درست است.

مدل های فیزیکی مدل هایی هستند که با مقیاس معین از پدیده های جغرافیایی ساخته می شوند. این مدل ها بیشترین نقش را در آموزش موضوعات جغرافیایی عمومی دارند کاربرد عمده آنها در نمایش دادن پدیده های طبیعی است و در مسائل انسانی به ندرت از آنها استفاده می شود مانند کره جغرافیایی، نقشه و انواع ماکت ها و مولاژها

 

۵- گزینه ۲ درست است.

جغرافیای کاربردی شاخه تخصصی در علم جغرافیا و یک مرحله کامل در گردآوری اطلاعات، تحلیل مسائل و روند تصمیم گیری است. و به کاربرد عملی پژوهش های جغرافیایی در رفع نیازهای ملی، منطقه ای، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و غیره … می پردازد جغرافیای کاربردی ارتباط نزدیکی با برنامه ریزی دارد. در واقع برنامه ریزی اساس جغرافیای کاربردی است و باید توجه داشت که منظور از این تعبیر، آن بخش از برنامه ریزی است که به طور مستقیم با مکان جغرافیایی ارتباط دارد.

نظرات شما