نمونه تست تاریخ رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- دلیل پیشرفت انگلستان از نظر اقتصادی و صنعتی در عصر ملکه ویکتوریا کدام است؟
۱( کمپانی هند شرقی انگلیس با غارت منابع طبیعی و معدنی غنی هند ثروت فراوانی کسب کرد.
۲( با غارت ثروت مستعمرات ثروتمندترین کشور جهان شد.
۳( چون با کشورهای اروپایی مرز زمینی نداشت و تمام نیروی خود را صرف پیشرفت های اقتصادی و صنعتی نمود.
۴( با انعقاد قرارداد استعماری و حق کاپتولاسیون به غارت ثروت چین پرداخت.

 

۲- مهم ترین اقدام جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا درباره حکومت غاصب اسرائیل در سرزمین های
فلسطینیان کدام بود؟
۱( با حمایت از یهودیان غاصب موجب شکست مقاومت فلسطینی ها از جمله شکست قیام عزالدّین قسام شد.
۲( رئیس جمهور مصر با وساطت وی پیمان کمپ دیوید را امضا و با اسرائیل صلح کرد.
۳( یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین را در کنفرانس اسلو وادار کرد موجودیت اسرائیل را بپذیرد.
۴( با کمک وی اسرائیل بخش هایی از مصر و سوریه و اردن را اشغال کرد.

 

۳- کدام کشور اروپایی در اواخر حکومت صفوی انحصار تجارب خلیج فارس را در اختیار گرفت؟
۱( فرانسه

۲( پرتغال

۳( هلند

۴( انگلستان
۴-  دلیل عمده فراهم شدن زمینه انتقاد و اعتراض مردم در دوره ناصرالدین شاه قاجار کدام است؟
۱( سلطه اقتصادی بیگانگان و سوء سیاست های دولتمردان
۲( دریافت وام )استقراض( از دو کشور روس انگلیس با بهره های بالا
۳( گسترش بی کاری و فقر عمومی در تمام کشور
۴( تأثیر حوادث جهانی بر افکار ایرانیان و افزایش آگاهی مردم

 

۵- کدام یک از روحانیون مبارز با وجود پیروزی کودتاچیان در ۱۱ مرداد با قرار داد جدید نفتی به مخالفت برخاست؟
۱( آیت الله طالقانی

۲( امام خمینی(ره)

۳( آیت الله کاشانی

۴( آیت الله مدرس

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۲ درست است.
اوج قدرت استعماری انگلستان در قرن نوزدهم در دوره ملکه ویکتوریا بود که ۶۴ سال حکومت کرد، به همین سبب، این دوره از تاریخ انگلستان را «عصر ویکتوریا» نامیده اند. در عصر ویکتوریا، انگلستان از نظر اقتصادی و صنعتی پیشرفت بسیار کرد. این کشور با غارت ثروت مستعمرات ثروتمندترین کشور جهان شد و از نظر صنعتی نیز فقط آلمان با آن برابری می کرد. مستعمرات انگلستان در این قرن بسیار گسترده بود، چنان که گفته می شد: « آفتاب در امپراتوری بریتانیا غروب نمیکند»

 

 

۲- گزینه ۲ درست است.

حدود ۳۰ سال پس از تشکیل حکومت غاصب اسرائیل، سازش برخی رهبران کشورهای عربی با اسرائیل آغاز شد انور سادات، رئیس جمهور مصر با وساطت جیمی کارتر، رئیس جمهور امریکا، پیمان کمب دیوید را امضا و با اسرائیل صلح کرد. یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین نیز به تشویق ملک حسین پادشاه اردن، به تدریج با اسرائیل سازش کرد و سرانجام در کنفرانس اسلو موجودیت اسرائیل را رسماً پذیرفت. یاسر عرفات پس از این سازش، نوار غزه و کرانه غربی رود اردن را به عنوان قلمرو حکومت خودگردان فلسطینی در اختیار گرفت.

 

۳- گزینه ۴ درست است.
در اواخر حکومت صفویان هلندیان و فرانسویان نیز در خلیج فارس به رقابت تجاری پرداختند، اما در نهایت این انگلیسی ها بودند که رقبای خود را کنار زدند و انحصار تجارب در خلیج فارس را از آن خود کردند روابط ایران و روسیه نیز در دوره صفوی با فراز و فرود همراه بود. پس از آمدن برادران شرلی به دربار شاه عباس، تمایل شاه ایران برای ایجاد ارتباط سیاسی و اقتصادی با انگلستان بیشتر شد و بازرگانان آن کشور اجازه پیدا کردند تا در ایران به تجارت بپردازند.

 

۴- گزینه ۱ درست است.
از اواخر دوران ناصرالدین شاه، مالیات های دریافتی از مردم دیگر تأمین کننده مخارج و هزینه های دربار و دولت نبود، لذا دولت به فکر گرفتن وام (استقراض) از دو کشور روس و انگلیس افتاد. وام های خارجی، ایران را پیش از پیش مقروض تر و به دولت های بیگانه وابسته تر کرد.
شرایط دشوار و غیرقابل تحمل اقتصادی که معلول سلطه اقتصادی بیگانگان و سوء سیاست دولتمردان ایران بود زمینه های انتقاد و اعتراض مردم را نسبت به استبداد و استعمار فراهم آورد.

 

۵- گزینه ۳ درست است.
با وجود پیروزی کودتاچیان، جریان مقاومت در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی ادامه یافت. تعدادی از شخصیت های ملی و مذهبی به همراه استادان دانشگاه تشکلی را با نام نهضت مقاومت ملی پایه گذاری کردند. آیت الله کاشانی نیز با صدور اعلامیه ای با قرار داد جدید نفتی مخالفت کرد. تعدادی از استادان دانشگاه نیز به دلیل اعتراض به مذاکرات نفت اخراج شدند. دانشجویان دانشگاه تهران در ۱۶ آذر ۱۳۲۳ در اعتراض به برقراری رابطه مجدد با انگلستان و سفر نیکسون به ایران تظاهراتی برپا کردند که در جریان آن سه تن از دانشجویان به شهادت رسیدند.

 

 

 

نظرات شما