تستهای تاریخ رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- به کدام یک از سلسله باستانی ایران دستاوردهای فرهنگی تمدن ایلام انتقال یافت؟
۱) اشکانی

۲) ساسانی

۳) هخامنشی

۴) ماد

+++++++++++++++++++++++++++
۲- پیامبر (ص) با یافتن پایگاهی برای انتشار آیین اسلام و فرستادن گروهی از مسلمانان به حبشه، مشرکان مکه به کدام روش متوسل شدند؟
۱) پیروان رسول اکرم (ص) را تا سرحد مرگ شکنجه کردند.
۲) گروهی را به رهبری عمروعاص برای بازگرداندن مهاجران به حبشه فرستادند.
۳) تصمیم گرفتند به صورت گروهی و در تاریکی شب رسول خدا (ص) را به قتل برسانند.
۴) سعی کردند از طریق محاصره اقتصادی و اجتماعی پیامبر (ص) و پیروانش را از پای درآوردند.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
۳- با تصرف قلمرو کدام سلسله در ایران، سلطان محمود غزنوی حکومت خود را به استقلال کامل رساند؟
۱) آل زیار

۲) آل بویه

۳) صفاریان

۴) سامانیان

++++++++++++++++++++++++++++++++
۴- با تصرف کدام شهر به وسیله ازبکان که از بازماندگان مغولان در خوارزم بودند، حکومت تیموریان در ایران
پایان یافت؟
۱) هرات

۲) مرو

۳) بخارا

۴) سمرقند

+++++++++++++++++++++++++++++++++
۵- کدام دولت اروپایی پس از مرگ شارلمانی و تجزیه قلمرو وی خود را وارث امپراتوری روم باستان اعلام نمود؟
۱) امپراتوری بیزانس

۲) امپراتوری مقدس روم

۳) پادشاهی اسپانیا

۴)پادشاهی فرانسه

+++++++++++++++++

 

************************

پاسخها:

۱- گزینه ۳ درست است.
بیشترین اطلاعات تاریخی تمدن ایلام از شوش به دست آمده است. ایلامی ها کشورشان را هل تمتی « سرزمین خداوند» می نامیدند این تمدن به ایالاتی تقسیم می شد که هرکدام مستقل بودند. ایلام سه دوره تاریخی را سپری کرده است. اقتدار حکومت ایلام دیری نپایید. به دلیل حمله های مکرر آشوری ها به سرزمین ایلام، پایتخت از شوش به شهرهای دیگر انتقال یافت. در اثر این حمله ها شهرها یکی پس از دیگری ویران شد و حکومت ایلام سقوط کرد. اما دستاوردهای فرهنگی تمدن ایلام، به دوره هخامنشیان انتقال یافت.

++++++++++++++++++++++
۲-

گزینه ۲ درست است.
پیامبر(ص) به دنبال یافتن پایگاهی برای انتشار آیین اسلام، نجات پیروان خویش، گروهی از مسلمانان را به حبشه فرستاد. پادشاه آن جا نجاشی به دادگری معروف بود. مشرکان گروهی از جمله عمروعاص را برای بازگرداندن مهاجران به حبشه فرستادند، اما نجاشی که به حسن خلق و آداب ستوده و باورهای توحیدی مسلمانان احترام می گذاشت، از تسلیم آنان خودداری ورزید. مشرکان پس از ناکامی در بازگرداندن مسلمانان از حبشه تصمیم گرفتند از طریق محاصره اقتصادی و اجتماعی، پیامبر (ص) و پیروانش را از پای در آورند.

+++++++++++++++++++++++
۳- گزینه ۴ درست است.
کمی پس از آنکه سبکتکین از دنیا رفت، پسرش محمود در غزنه به حکومت رسید. در همین زمان، ایلک خانیان با تصرف بخارا به عُمرحکومت سامانی پایان دادند. محمود غزنوی نیز با تصرف نواحی جنوبی رود جیحون، قسمت هایی از قلمرو سامانیان را به متصرفات خود اضافه کرد. بدین ترتیب، حکومت غزنوی به استقلال کامل دست یافت. خلیفه عباسی )القادر بالله( نیز حکومت محمود را تأیید کرد. دوران سی و سه ساله حکومت محمود بیش تر به جنگ با حکومت های همسایه و گسترش قلمرو حکومت غزنوی سپری شد.

++++++++++++++++++++++++
۴-  گزینه ۱درست است.
قلمرو تیمور بعد از مرگش به سرعت تجزیه شد. سرانجام شاهرخ پسر تیمور به قدرت رسید او پایتخت را از سمرقند به هرات منتقل کرد. پس از شاهرخ پسرش الغ بیک جانشین او شد. در زمان جانشینان الغ بیک قلمرو تیموریان کاسته شد و به خراسان و هرات محدود گردید. در این زمان ازبکان، که از بازماندگان مغولان در منطقه خوارزم بودند، قدرت یافتند و ماوراءالنهر را تصرف کردند. هرات نیز مورد هجوم ازبکان قرار گرفت و حکومت تیموریان در ایران به پایان رسید.

++++++++++++++++++++++++++

۵- گزینه ۲ درست است.
شارلمانی بزرگ ترین پادشاه اروپا در نیمه اول قرون وسطا است. پس از وی قلمرو او تجزیه شد و در قسمتی از قلمرو وی کشور پادشاهی فرانسه شکل گرفت. در قسمتی دیگر نیز حکومتی به نام امپراتوری مقدس روم به وجود آمد که تا قرن ها ادامه یافت. این امپراتوری خود را پرچمدار مسیحیت و هم وارث امپراتوری روم باستان می دانست. دولت های پس از شارلمانی قدرت چندانی نداشتند، در نتیجه بار دیگر تهاجمات اقوام مختلف از شمال و شرق به اروپا آغاز شد.

نظرات شما