نمونه تستهای تاریخ و جغرافیا با پاسخ تشریحی

۱- در ابتدای دهه چهارم قرن بیستم ژاپن به بهانه پیدا کردن فضای حیاتی به کدام روش روی آورد؟

۱) خاک کره را به تصرف درآورد.

۲) چین تایپه را از سرزمین مادری جدا ساخت

۳) با لشکرکشی به منچوری بخشی از چین را اشغال کرد.

۴) به استعمارگری در سرزمینهای دیگر روی آورد.

 

۲- مهمترین انگیزه کریم‌خان زند از تعطیلی نمایندگی تجار انگلیسی در بوشهر کدام بود؟

۱) تردید وی نسبت به انگیزه و اهداف آنان

۲) خودداری انگلیسیها در کمک به شورش میر مهنای بند ریگی

۳) نارضایتی انگلیس از تصرف بصره به وسیله خان زند

۴) حمایت مخفیانه تجار انگلیسی از اعراب بنی‌کعب در خلیج‌فارس

 

۳- نخستین اقدام لنین پس از تشکیل حکومت کمونیستی در روسیه کدام بود؟

۱) مالکیت فردی را در این کشور از میان برداشت

۲) پایتخت را از پتروگراد به مسکو انتقال داد.

۳) سیاست جدید اقتصادی را در پیش گرفت

۴) مزارع کشاورزی اشتراکی را گسترش داد.

 

۴- وجود سه ناحیه آب و هوایی از نظر دما، از اثرات کدام مورد است؟

۱) چگونگی تابش اشعه خورشید

۲) میزان تراکم پوشش گیاهی کره زمین

۳) پراکندگی دریاها و اقیانوس ها

۴) پراکندگی کوهستان ها و جهت آن ها

 

۵- نواحی کم گیاه بیابانی در تشکیل کدام نوع خاک مؤثرند؟

۱) پودزول

۲) چرنوزیوم

۳) سیروزوم

۴) لاتریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۳ درست است.

در ابتدای دهه چهارم قرن بیستم، ژاپن به بهانه پیدا کردن فضای حیاتی، به منچوری لشگر کشید و بخشی از چین را اشغال کرد. در این حال چیان-

کایشک، رئیس جمهور وقت چین، مجبور بود در دو جبهه با ژاپنیها و با نیروهای )مائو( رهبر حزب کمونیست چین بجنگد. این سرزمین کوچک که از

عهده تأمین احتیاجات صنعتی خود عاجز بود. به ناچار مانند کشورهای اروپایی به فکر استعمارگری افتاد و با تصرف سرزمین کره شروع به دست اندازی

به خاک چین کرد.

 

۲- گزینه ۱ درست است.

روابط خارجی ایران با کشورهای اروپایی در دوره زندیه ثبات چندانی نداشت. کریم‌خان زند به دو منظور علاقه‌مند بود که با کشورهای اروپایی رابطه

برقرار کند.

-۱ استفاده از نیروهای دریایی اروپاییان برای مقابله با شورش میرمهنای بندر ریگی و اعراب بنی کعب در خلیج فارس

-۲ علاقه به توسعه اقتصادی و رونق تجارت

وی با انگلیسیها رابطه برقرار کرد و اجازه داد آنان پایگاه تجاری در بوشهر تأسیس کنند. تعلّل و ناکامی آنان در سرکوب میرمهنا و تردیدی که خان زند

نسبت به انگیزه و اهداف آنان پیدا کرده بود  نه تنها با تأسیس دفاتر تجاری انگلیسیها در دیگر شهرها مخالفت کرد  بلکه نمایندگی آنها را در بوشهر نیز

تعطیل کرد.

 

۳- گزینه ۲ درست است.

دولت موقت روسیه با کودتای بلشویکها سقوط کرد و لنین رهبر بلشویکها زمامدار روسیه شد و حکومت کمونیستی تشکیل داد. پس از آن روسیه

» « اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی( خوانده شد. لنین پایتخت را از پتروگراد به مسکو انتقال داد و مزارع اشتراکی به نام «کالخوز»  تشکیل داد تا مالکیت فردی را از میان بر دارد. اما چون در سال ۱۹۲۱ م قحطی بروز کرد و بهره وری کالخوزها بسیار کم شد، سیاست جدید اقتصادی مشهور به « نپ» را در پیش گرفت که طی آن، مالکیت خصوصی تا حدی مجاز شمرده می‌شد.

 

۴- گزینه ۱ درست است.

اولین و مهمترین تأثیری که خورشید بر جو زمین )اتمسفر( می گذارد، گرم کردن هوای اطراف کره زمین به میزان نامساوی و متفاوت است چون ارتفاع

خورشید در طول روز، سال و مکانهای مختلف فرق می کند مقدار انرژی دریافتی و در نتیجه دمای هوا در مناطق مختلف متفاوت است در عرض های

جغرافیایی پایین و نواحی استوایی، نور خورشید در تمام ایام سال تقریباً به حالت عمود و قائم می تابد اما هر قدر به عرضهای بالا نزدیکتر می شویم

زاویه تابش مایلتر می شود این امر موجب پدید آمدن سه ناحیه آب و هوایی متفاوت ازنظر دما می شود.

 

۵- گزینه ۳ درست است.

خاکهای نواحی بیابانی کم گیاه، در نواحی خشک کم گیاه یا فاقد گیاه تشکیل می شوند و هر چند کانیهای فراوان دارند اما از نظر مواد آلی فقیرند

مانند سیروزوم. چرنوزیوم خاک ناحیه معتدله و هوموس فراوان دارد پودزول خاک ناحیه قطبی و از نظر هوموس و ترکیبات کربنی فقیر است لاتریت نیز

از خاکهای ناحیه استوایی است که در اثر بارش زیاد باران کانیها و هوموس خاک شسته می شود

نظرات شما