نمونه تست تاریخ رشته انسانی با پاسخ

terikh2ensani 181 -185

 

 

 

 

پاسخها:

۱-

گزینه ۳

صفحه ۲۴ تاریخ ایران و جهان۲

 

۲-

گزینه ۱

صفحه ۳۰ تاریخ اراین و جهان ۲

 

۳- گزینه ۲

صفحه  ۴۹ تاریخ ایران و جهان۲

 

۴-

گزینه ۴

صفحه ۱۷  تاریخ ایران و جهان۲

 

۵-

گزینه ۲

صفحه ۹ تاریخ ایران و جهان۲

نظرات شما