نمونه تست تاریخ ادبیات رشته انسانی

۱- عبارت زیر ، معرفّ کدام شخصیت ادبی است؟
«از تیره‌ی اعراب بنی‌خفاجه بود و با امرای آل‌اینجوی فارس پیوندی نزدیک داشت و قصاید و قطعاتی در ستایش آنان در دیوان وی موجود است»
۱) عبید زاکانی

۲ )سیف فرغانی

۳) عبدالرحمان جامی

۴) فخرالدّین عراقی
۲- عبارت زیر ، معرّف کیست؟
«وی مدیحه‌ای مقارن با جلوس شاه تهماسب به دربار او فرستاد که سلطان شریعت مدار صفوی را واداشت تا شاعران را به ترک مدیحه‌سرایی توصیه کند و آنان را به نظم مراثی و مناقب امامان شیعه ترغیب نماید»
۱) محتشم کاشانی

۲ کمال‌الدّین عبدالرّزاق

۳) عبدالرحمان جامی

۴) سیف فرغانی
۳- عبارت زیر ، معرفّ شیوه‌ی نوشتاری کدام اثر است؟
«با نثری پخته و عالمانه نوشته شده و اگر از پاره‌ای لغات ترکی و مغولی که در روزگار نویسنده و در دستگاه اداری مغولان رایج بوده بگذریم، نثرش به سبب سادگی و استحکام آن قابل توجهّ و از نمونه‌های سالم نویسندگی در سده‌ی هشتم هجری است»
۱) مجمل‌التّواریخ

۲) تاریخ بیهق

۳) جامع‌التّواریخ

۴) تاریخ وصّاف
۴-  عبارت زیر ، معرّف کدام شاعر است؟
«این شاعر به مولتان رفت و بعد از مدّتی قصد دیار روم کرد و در آنجا از طریق شیخ صدرالدّین قونوی با آثار محیّ‌الدّین ابن عربی آشنا شد همچنین در شهر قونیهّ به مولوی ارادت خاصّی پیدا کرد و مورد توجهّ وی قرار گرفت»
۱) فخرالدّین عراقی

۲) ازرقی هروی

۳) کمال‌الدّین اصفهانی

۴) جمال‌الدّین اصفهانی
۵- عبارت زیر ، معرفّ کدام شخصیّت ادبی است؟
«اثری با ابیاتی در قالب مثنوی و چند غزل که همگی در وزن حدیقه‌ی سنایی سروده شده‌اند. شاعر در هر فصل این کتاب یکی از مباحث عرفانی را مطرح کرده و سخن خود را با چند تمثیل و حکایت به پایان رسانیده»
۱) ابن یمین فریومدی

۲) فخرالدّین عراقی

۳) سیف فرغانی

۴) سنایی غزنوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۱ درست است

عبارت سوال معرف عبید زاکانی است

 

۲- گزینه ۱ درست است
هنگامی که « محتشم کاشانی » قصیده‌ای به شیوه‌ی پیشینیان در مدح شاه تهماسب صفوی سرود، شاه گفت: « من راضی نیستم شاعران زبان به مدح و ثنای من بگشایند. بهتر است قصیده در شأن حضرت علی (ع) و امامان معصوم بگویند و جایزه‌ی خود را ابتدا از ارواح مقدّس آنان و پس از آن از ما توقّع نمایند.» محتشم خود از کسانی بود که به توصیه‌ی شاه تهماسب به اشعار دینی روی آورد.

 

۳- گزینه ۳ درست است
شرح مطرح شده در سؤال, معرفّ کتاب « جامع التّواریخ »  به قلم « خواجه رشیدالدّین فضل الله همدانی »  است.

 

۴- گزینه ۱ درست است
عبارت سؤال, مختصری از زندگی « فخرالدّین عراقی » شاعر برجسته‌ی قرن هفتم هجری است.

 

۵- گزینه ۲ درست است
عبارت سؤال ، معرفّ « عشّاق‌نامه » یا « ده نامه »  اثری از  « فخرالدّین عراقی »  است .

 

نظرات شما