نمونه تستهای اقتصاد رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- اگر در بازار کالای x  مقدار تعادلی ۴ واحد و قیمت در حال افزایش باشد، مقدار عرضه و  تقاضا در چه وضعیتی قرار دارند؟

۱( مقدار « تقاضا و عرضه» برابر ۴ است.

۲ ( مقدار « تقاضا » بزرگتر ۴ است.

۳(  مقدار « تقاضا» کوچکتر ۴ است.

۴ ( مقدار « عرضه» بزرگتر ۴ است.

 

۲- ممانعت از واردات « کالاهای خاص»  به کشور، اعطای امتیازات و امکانات برای تشویق « تولیدکنندگان»  به فعالیت بیشتر و تولید برخی کالاها مربوط به کدام یک از فعالیت‌های دولت در عرصه اقتصاد جامعه است؟

۱( عرضه کالاها و خدمات

۲(  وضع قوانین و سیاستگذاری در اقتصاد

۳( سیاستهای مالی ایجاد امکانات اعتباری برای تولیدکنندگان کالاهای تکمیلی و سرمایه‌ای

۴( تسهیلات اعتباری بانکی، جهت صدور کالا و تأمین ارز لازم برای واردات کالاهای ضروری و اساسی.

 

۳- این مطلب در چه قسمتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است « در تحکیم بنیان‌های اقتصادی اصل، رفع نیازهای انسان در جریان « رشد و تکامل»  اوست. در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت»

۱) تبصره ۴۳ ماده واحد

۲) اصل ۴۸

۳) اصول ۴۹ و ۴۷

۴) مقدمه

 

۴- دو عنوان مالیاتی که علاوه بر ایجاد یک « منبع درآمد برای دولت»  می‌تواند یکی از ابزارهای «سیاست‌گذاریهای » آن نیز باشد کدام است؟

۱( بهای خدمات – حقوق وعوارض گمرکی

۲( حقوق وعوارض گمرکی – مالیات بر تجارت خارجی

۳( عوارض شهرداری – مالیات بر تجارت خارجی

۴( مالیات بر خود دارایی – مالیات بر نقل و انتقال دارایی

 

۵- این مطلب مربوط به چیست و نمونه‌ای از آن کدام است « اگر چه این گونه سرمایه‌گذاریها مستقیماً به تولید  کالاها و خدمات نمی‌انجامد اما باعث تقویت بنیه اقتصادی می‌شود و برای به ثمر رسیدن سایر فعالیتهای اقتصادی ضروری است»

۱( اجتماعی – تأسیس بیمارستانها

۲( مولد – کارخانجات تولید مواد غذایی

۳( زیربنایی – احداث خطوط آهن

۴( شالودهای – خرید ماشین آلاتی مانند بولدوزر

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

گزینه ۳ درست است.

چنانچه فرض شود در قیمت: ۲۵ مقدار تقاضا «۴»  و مقدار عرضه نیز «۴»  باشد که همان قیمت تعادلی است. فرضاً قیمت از ۲۵  به ۳۰ افزایش یابد، تقاضا از قیمت  « تعادلی»  پائین تر خواهد بود با استناد به اینکه براساس قانون « عرضه و تقاضا» هرگاه قیمت کالایی در بازار افزایش یابد مصرف کنندگان از خرید آن کالا منصرف شده یا مقدار خرید خود را کاهش خواهند داد.

 

۲- گزینه ۲ درست است.

فعالیت های دولت در عرصه اقتصاد را در دو محور عمده می توان بررسی کرد. ۱- عرضه کالاها و خدمات ۲- وضع قوانین و سیاست گذاری در اقتصاد این سؤال مربوط به مورد ۲ است: دولت برای هدایت اقتصاد در مسیر مطلوب و مورد نظر خود با هدف ایجاد نظم و انضباط در عرصه فعالیت های اقتصادی جامعه، قوانینی را وضع کرده و سیاست هایی را برای اجرا در کشور طراحی می کند. به طور کلی دولت با در نظر گرفتن اهدافی نظیر: کاهش مصرف گرایی، محدود ساختن واردات و مصرف بی رویه کالاهای وارداتی. برنامه ریزی در جهت به کارگیری فناوری های نوین، افزایش فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور را می توان از طریق طراحی و اجرای سیاست های مناسب دنبال کرد.

 

۳- گزینه ۴ درست است.

در مقدمه « قانون اساسی»  آمده است در تحکیم بنیان های اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه هم چون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است. و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.

 

 

 

 

۴- گزینه ۲ درست است.

یکی از انواع مالیاتی « حقوق و عوارض گمرکی است»   این نوع مالیات به کالاهای صادر یا وارد شده تعلق می گیرد و در واقع « مالیات بر تجارت خارجی»  است که علاوه بر ایجاد یک  « منبع درآمد»  بر دولت، می تواند یکی از ابزارهای سیاست گذاری تجاری برای کنترل صادرات و کاهش واردات نیز باشد.

 

 

۵- گزینه ۳ درست است.

یکی از انواع « هزینه های سرمایه ای»  « سرمایه گذاری های زیر بنائی»  است: اگرچه این گونه سرمایه گذاری ها مستقیماً به تولید کالاها و خدمات نمی انجامد اما باعث تقویت بنیه اقتصادی کشور می شود و برای به ثمر رسیدن سایر فعالیت های اقتصادی بسیار ضروری است. می دانیم که اگر آب نباشد، کشاورزی امکان پذیر نیست و بدون برق، صنعت معنایی ندارد. هم چنین، جاده و خطوط آهن مناسب لازم است تا کالاهای تولید شده به سرعت به دست که صرف ساخت و احداث جاده ها، خطوط راه آهن، شبکه های بزرگ آبرسانی، » هزینه های سرمایه گذاری زیر بنایی « مصرف کنندگان برسد. بنابراین سدسازی، ساخت نیروگاه ها، و کالاهایی از این قبیل می شود لازمه تحقق و بهره برداری مطلوب از فعالیت های اقتصادی است.

نظرات شما