نمونه تستهای اقتصاد رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- بر اساس، اصل «………………»  قانون اساسی بر ممنوعیت فعالیت های اقتصادی که تخریب غیرقابل جبران  «………………» را به همراه داشته باشد و در نتیجه امکان    «………………»  را از کشور بگیرد تأکید شده است.

۱)  ۴۴  – منابع زیرزمینی- رشد پایدار

۲ )  ۵۰  – محیط زیست-  توسعه پایدار

۳)  ۴۷  – کشور – رشد طبیعی

۴)  ۴۹  – نظام اجتماعی – گسترش اخلاق

 

۲- سیاست دولت در روند توسعه کشور از دهه دوم انقلاب به چه صورتی بوده است؟

۱( تبدیل شدن به یک کارفرمای بزرگ در عرصه اقتصاد جامعه

۲( افزایش سرمایه گذاری های دولتی در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی

۳( جذب سرمایه گذاری های خارجی، و افزایش فعالیت دولت در چهارچوب سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی

۴( کاهش ابعاد فعالیت و به عبارتی کوچک تر کردن خود و افزودن بر کارآمدی خویش

 

۳- عوارض خودرو – مالیات بر فروش خودرو  -مالیات بر ورود خودرو، به ترتیب هر یک چه نوع « مالیاتی»  است؟

۱( مالیات بر دارائی – عوارض شهرداری – مالیات بر نقل و انتقال دارائی-  مالیات بر نقل و انتقال دارائی

۲( عوارض شهرداری – مالیات بر دارائی-  مالیات بر نقل و انتقال دارائی – حقوق و عوارض گمرکی

۳( مالیات مستقیم – مالیات بر دارائی – عوارض شهرداری-  عوارض گمرکی

۴( حقوق و عوارض گمرکی – مالیات بر دارائی – مالیات بر نقل و انتقال دارائی – حقوق و عوارض گمرکی

 

۴- اصلاح ساختار « توزیع درآمد»  و عادلانه تر کردن آن و مقابله با فقر، مستلزم ………………… به ویژه در زمینه ………… است.

۱( افزایش درآمد افراد  بخش خدمات

۲( ایجاد نظام صحیح مالیاتی  تولیدات

۳( بهبود وضعیت اقتصادی  تولید صنعتی

۴( ایجاد سلامت در جسم و روح افراد  رفاه اجتماعی

 

۵- در رابطه با مفهوم « رشد و توسعه»  همه موارد به استثنای مورد …………. درست است

۱( رشد، دقیقاً همان توسعه است با این تفاوت که رشد، فرآیندی کوتاه مدت و توسعه، فرآیندی بلند مدت است.

۲( رشد، مفهومی کمی و توسعه در کنار افزایش تولید بر تغییرات و تحولات کیفی دیگر نیز دلالت دارد، در

واقع یک مفهوم کمی-کیفی است.

۳( افزایش تولید ناشی از  « بهبود روش ها»   مثالی بر « رشد» و کاهش مرگ و میر نوزادان  ز موارد  توسعه یافتگی است

۴( مفهوم توسعه بر رشد نیز دلالت دارد. اما هر رشدی  را نمی توان  توسعه  دانست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۲ درست است.

اصل پنجاهم قانون اساسی  حفاظت محیط زیست را وظیفه ای عمومی می داند و بر ممنوعیت فعالیت های اقتصادی که تخریب غیرقابل جبران محیط زیست را به همراه داشته باشد و در نتیجه امکان توسعه پایدار  را از کشور بگیرند تأکید کرده است

 

۲- گزینه ۴ درست است.

» « در دهه دوم عمر انقلاب اسلامی، دولت با هدف کاهش ابعاد فعالیت خود در اقتصاد و دادن آزادی عمل بیش تر به بخش خصوصی  تلاش هایی را آغاز  کرد. در سال های اخیر  دولت کوشیده است با بازنگری در نقش خود در عرصه اقتصاد و رفع کاستی ها و مشکلات خویش ضمن کاهش ابعاد فعالیت و به عبارت دیگر کوچکتر ساختن خود، بر کارآمدی خویش بیفزاید و به دولتی کوچک ولی کارآمد تبدیل شود. و به این ترتیب زمینه لازم برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی  فراهم شده و حرکت به سمت  رشد و توسعه اقتصادی  واقعی امکان پذیر می شود.

 

۳- گزینه ۲ درست است.

عوارض شهرداری  اگر چه عوارض شهرداری  مالیات  تلقی نمی شود اما در واقع قسمتی از بهای خدماتی است که دولت برای مردم انجام  می دهد  شهرداری  در مقابل خدماتی که ارائه می دهد مانند: نظافت شهر، آسفالت کردن خیابان ها، حفظ زیبایی شهر، ایجاد پارک ها، وجوهی چون  عوارض اتومبیل، و عوارض نوسازی دریافت می دارد. این عوارض در حقیقت بخشی از بهای خدمات  ارائه شده است.

مالیات بر دارایی: این مالیات می تواند به انواع دارایی – اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند خانه، زمین، اتومبیل و … تعلّق گیرد.

مالیات بر نقل و انتقال دارایی: این نوع مالیات، هنگام انجام معاملات وصول می شود. هم چنین، بر نقل و انتقال دارایی افراد پس از مرگ آنها  به  ورّاث تعلّق می گیرد که دراین صورت مالیات بر ارث  نامیده می شود.

حقوق و عوارض گمرکی: این نوع مالیات به کالاهای صادر یا وارد شده تعلّق می گیرد و در واقع، مالیات بر تجارت خارجی است که علاوه بر ایجاد یک منبع درآمد بر دولت، می تواند یکی از ابزارهای سیاست گذاری تجاری برای کنترل صادرات و کاهش واردات نیز باشد.

 

۴- گزینه ۳ درست است.

برای مبارزه با فقر و نابرابری باید سیاست های مناسب را به کار گرفت. مسلماً برقراری یک سیستم مناسب و کارآمد مالیاتی از مهم ترین ابزارهای مقابله با نابرابری توزیع درآمد است. اگر با به کارگیری یک نظام صحیح مالیاتی، توزیع مجدّد درآمد به نحو قانونی صورت پذیرد. تفاوت میان درآمد و ثروت یک گروه محدود و اکثریت چشم گیر مردم کاهش می یابد. ساختار توزیع درآمد و اصلاح عادلانه تر کردن آن و مقابله با فقر مستلزم بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه در زمینه  تولید صنعتی  است

 

۵- گزینه ۱ درست است.

» رُشد « مفهومی، کمّی و  توسعه در کنار افزایش  تولید بر تغییرات و تحوّلات کیفی دیگری نیز دلالت دارد. در واقع یک مفهوم  کمّی کیفی  است .

مفهوم  توسعه بر  رُشد  نیز دلالت دارد، در واقع، استفاده بهتر از منابع و امکانات لزوماً با  افزایش تولید  همراه است. ولی هر افزایش تولیدی را  نمی توان توسعه  دانست. گفتنی است در اغلب موارد دستیابی به  توسعه  نیازمند داشتن  رُشد  است. نکته قابل توجّه دیگر، این است که نتایج  حاصل از رُشد را می توان در کوتاه مدت مشاهده کرد اما نتایج حاصل از  توسعه  ممکن است در زمان طولانی تری حاصل شود، و در کوتاه مدت مشهود نباشد. به همین جهت گفته می شود که  توسعه فرآیندی بلندمدت است. افزایش تولید ناشی از  بهبود روش ها مثالی برای رُشد  و کاهش  مرگ و میر نوزادان  از موارد  توسعه یافتگی  است.

نظرات شما