۱- در قدیم، تنها راه تأمین منابع مالی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی کدام مورد بود؟ ۱( بانک ها که از محل سپرده های مردم وام مورد نیاز این مراکز را تأمین می کردند. ۲( دولت از منابع مالی مربوط به خود سرمایه لازم را با بهره کم تر در اختیار آنان قرار می داد. […]

۱- در قدیم، تنها راه تأمین منابع مالی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی کدام مورد بود؟
۱( بانک ها که از محل سپرده های مردم وام مورد نیاز این مراکز را تأمین می کردند.
۲( دولت از منابع مالی مربوط به خود سرمایه لازم را با بهره کم تر در اختیار آنان قرار می داد.
۳( افراد پولدار و ثروتمند که سرمایه لازم را به صورت مرابحه با بهره مرکب در اختیار آنان می گذاشتند.
۴( از طریق اوراق بهادار، اوراق سهام، اوراق قرضه، اسناد خزانه، اوراق مشارکت منابع مالی لازم برای آنان تأمین می شد.

***************
۲- در بازار کالاهای D – C – B – A  به ترتیب: ۱۶-۲۲-۴-۱۱ فروشنده وجود دارد. امکان ایجاد تشکیلات فروش جهت (از راست به چپ) افزایش قیمت کالا در کدام بازار کم تر است و در کدام بازار مصرف کنندگان منافع بیش تری می برند؟

C – A )1

B – B )2

C – C )3

D – B )4

***********************
۳- زمان بازپرداخت کدام دسته از اسناد یکسال یا کمتر است؟ و نمونه ای از آن کدام است؟
۱( اعتباری بلندمدت – اسناد خزانه و اوراق مشارکت

۲( اعتباری دیداری – چک و پول تحریری
۳( اعتباری میان مدت – اوراق قرضه و اوراق سهام

۴( اعتباری کوتاه مدت – سفته و برات

*************************

۴- دستیابی به اهدافی چون کاهش مصرف گرایی، محدود ساختن واردات و محدودسازی مصرف بی رویه کالاهای وارداتی، مربوط به کدام فعالیت محوری دولت در عرصه اقتصاد جامعه است؟
۱( کاهش حجم پول در گردش جامعه

۲( وضع قوانین و سیاست گذاری در اقتصاد
۳( عرصه کالاها و خدمات

۴( اعمال سیاست های پولی و مالی

*****************************
۵- در رابطه با تاریخچه مراحل تکاملی پول کدام مورد نادرست است؟
۱( در قرون وسطی در شهر ونیز ایتالیا که از نقاط عمده تجارت دنیا بود، معامله با این رسیدها کاملاً عادی بود. این رسیدها در واقع نخستین اسکناس ها بودند و پشتوانه آنها طلا و نقره ای بود که نزد صرافان و بازرگانان نگهداری می شد.
۲( مردم برای مصون ماندن از خطرهای احتمالی و همچنین رهایی یافتن از حمله مسکوکات در معامله ها، پول های خود را به تجار یا صرافان معتبر می سپردند و در مقابل، رسید دریافت می کردند و در معاملات خود این رسیدها را به کار می گرفتند.
۳( پیشرفت روزافزون جوامع انسانی، مشکلات جدیدی را در عرصه مبادله به همراه داشت. مبادله با کالاهای خاص که پیش از این در معاملات کوچک بسیار کارساز بود درگذر تحولات اقتصادی و ظهور معاملات بزرگ با مشکلاتی روبه رو شد.
۴( عده ای از تجار در معاملات خودبه جای پرداخت سکه های فلزی رسیدی صادر می کردند که بیانگر بدهی آنان بود و طرف مقابل نیز بر اساس اصل اعتماد این رسید را می پذیرفت به تدریج تجاری که به یکدیگر اعتماد داشتند، این رسیدها را بین خود رد و بدل می کردند.

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

پاسخ‌ها

۱- گزینه ۱ درست است.
در قدیم، تنها راه تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی و مراکز تجاری، بانک ها بودند که از محل سپرده های مردم وام مورد نیاز مراکز تجاری و تولیدی را تأمین می کردند. صاحبان این مراکز پس از دریافت وام و انجام دادن فعالیت تجاری یا تولیدی خود بهره واصل وام دریافتی را به بانک برمی گرداندند.

***********

۲- گزینه ۲ درست است.
هرچه تعداد تولیدکنندگان یا فروشندگان در بازار زیادتر باشد، اتحاد و همکاری بین آن ها کم تر می شود. مثلاً، سه تولیدکننده یا فروشنده رقیب می توانند دورهم جمع شوند و تصمیم بگیرند که به جای رقابت، با هم متحد شوند تا با افزایش قیمت سود بیشتری ببرند. اما امکان متحدشدن، صد نفر تولیدکننده یا فروشنده رقیب بسیار کم است. به همین دلیل، هرقدر تعداد تولیدکنندگان زیادتر و رقابت فشرده تر باشد، منافع بیشتری نصیب مصرف کنندگان می شود.

**************

۳- گزینه ۴ درست است.
بانک ها به منظور انجام عملیات اعطای وام و اعتبار، اسناد مختلفی تهیه کرده اند تا ضمن ارائه خدمت، در کوتاه ترین زمان بتوانند طلب خود را از وام گیرنده دریافت کنند. این اسناد قابل انتقال اند و صاحبان آن ها می توانند قبل از سررسید، آن ها را به دیگران منتقل کنند. این اسناد با توجه به زمان باز پرداخت شان در سه گروه طبقه بندی می شوند:  ۱- اسناد اعتباری دیداری «چک »  ۲- اسناد اعتباری کوتاه مدت، زمان بازپرداخت این دسته از اسناد: یک سال یا کم تر است  مانند: سفته و برات ۳- اسناد اعتباری بلندمدت نظیر اوراق مشارکت و اوراق قرضه. برخی از اسنادی که در بانک ها و مؤسسات اعتباری جریان دارند عبارتند از چک اسناد اعتباری کوتاه مدت یا دیداری سفته و برات اسناد اعتباری کوتاه مدت و اوراق مشارکت و اوراق قرضه اسناد اعتباری بلندمدت.

**********************

۴- گزینه ۲ درست است.
فعالیت های دولت در عرصه اقتصاد جامعه را در دو محور عمده می توان بررسی کرد: ۱- عرضه کالاها و خدمات. ۲- وضع قوانین و سیاست گذاری در اقتصاد: دولت برای هدایت اقتصاد در مسیر مطلوب و موردنظر خود و با هدف ایجاد نظم و انضباط در عرصه فعالیت های اقتصادی جامعه، قوانینی را وضع کرده و سیاست هایی را برای اجرا در کشور طراحی می کند. برای مثال، جهت جلوگیری از واردات کالاهای خاص به کشور، قوانینی را وضع و اجرا می کند یا برای تشویق تولیدکنندگان بر فعالیت بیشتر و تولید برخی کالاها، امتیازات و امکاناتی را در نظر می گیرد.

*************************

۵- گزینه ۳ درست است.
پیشرفت روزافزون جوامع انسانی، مشکلات جدیدی را در عرصه مبادله به همراه داشت. پول فلزی که پیش از این در معاملات کوچک بسیار کارساز بود در گذر تحولات اقتصادی و ظهور معاملات بزرگ با مشکلاتی روبه رو شد، بنابراین، انسان ها برای حل این مشکلات باید چاره ای می اندیشیدند. در این میان عده ای از تجار در معاملات خود به جای پرداخت سکه های فلزی رسیدی صادر می کردند که بیانگر بدهی آنان بود. طرف مقابل نیز بر اساس اصل اعتماد این رسید را می پذیرفت. به تدریج، تجاری که به یکدیگر اعتماد داشتند این رسیدها را بین خود ردوبدل می کردند. مردم هم برای مصون ماندن از خطر های احتمالی و همچنین رهایی یافتن از حمل مسکوکات در معامله ها پول های خود را به تجار یا صرافان معتبر می سپردند و در مقابل رسید دریافت می کردند و در معاملات خود این رسیدها را به کار می گرفتند.

نظرات شما