۱- معنی درست واژه‌های  فصاحت- بلاغت- درّاعه- مُقرّ »  به ترتیب کدام است؟ ۱) شیوایی- چیره زبانی- جبّه- سخن گو ۲) چیره زبانی- شیوایی- جبّه- آرامگاه ۳) شیوایی- چیره زبانی- دستار- جای قرار ۴) چیره زبانی- شیوایی- دستار- سخن گو ۲- معنی کدام واژه در برابر آن نادرست است؟ ۱) استسقا: نوعی بیماری که بیمار عطش […]

۱- معنی درست واژه‌های  فصاحت- بلاغت- درّاعه- مُقرّ »  به ترتیب کدام است؟
۱) شیوایی- چیره زبانی- جبّه- سخن گو

۲) چیره زبانی- شیوایی- جبّه- آرامگاه
۳) شیوایی- چیره زبانی- دستار- جای قرار

۴) چیره زبانی- شیوایی- دستار- سخن گو
۲- معنی کدام واژه در برابر آن نادرست است؟
۱) استسقا: نوعی بیماری که بیمار عطش زیاد دارد و آب بسیار می خواهد.
۲) صعوه: پرنده ای کوچک به اندازهٔ گنجشک
۳) غرامت: جبران خسارت مالی و غیر آن
۴) مجاور بودن: در سایه و عنایت کسی بودن

۳- معنی چند واژه در برابر آن درست است؟
تعریض (گوشه زدن)- مهبط (جای صعود کردن)- صیت (آواز)- فوه (دهان)- کوپال (طبل بزرگ)- ایدر (اینجا)- آژنگ (خشم)- پرخاش خر (خشمگین)- مغاک (گودال)
۱) پنج

۲) هفت

۳) شش

۴) چهار

 

۴-شیوهٔ طرح و روایت داستان را …………… م یگویند.
۱) هسته

۲) زاویۀ دید

۳) لحن

۴) درون مایه

۵- ……………. را ابونصر فراهی در …………… سروده است.
۱) نِصاب الصّبیان- حوزهٔ اخلاق

۲) نِصاب الصّبیان- تعلیم لغت
۳) المنقذُ من الضّلال- حسب حال

۴) المنقذُ من الضّلال- تعلیم لغت

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱-

پاسخ: گزینۀ ۱
فصاحت: درستی و شیوایی/ بلاغت: چیره زبانی، زبان آوری، بلیغ شدن/ دراعه: جامۀ دراز که مرد و زن از رو پوشند؛ جبه/ مُقر: اقرار کنندگان، سخن گویان (در کتاب این کلمه به صورت جمع معنی شده است، این به دلیل جایگاه کلمه در جملۀ صفحۀ ۷۱ است ولی کلمۀ مقرّ به تنهایی کلمه ای مفرد است.)

صفحه های ۶۹ تا ۷۱ ادبیات چهارم

 

۲-

گزینه ۴ درست است
مجاور بودن: اعتکاف و گوشه‌نشینی اختیار کردن

صفحه های ۵۷، ۶۲، ۷۰ و ۷۴ ادبیات چهارم

 

۳-

گزینه ۴ درست است
مهبط: جای فرود آمدن، محل هبوط/ صیت: آوازه، شهرت (نیک)/ کوپال: گرز آهنی/ آژنگ: چین و شکنی که به سبب خشم، بیماری یا پیری بر چهره، ابرو و پیشانی افتد./ پرخاش‌خر: جنگ جو، پرخاش جو

صفحه های ۱ تا ۱۶ ادبیات سوم

 

۴-

گزینه ۲ درست است
هر داستان به شیوه ای مطرح می‌گردد و گاه از چند شیوه برای روایت داستان استفاده می‌شود. معمول ترین شیوهٔ روایت داستان، استفاده از اول شخص (من) و سوم شخص (او) است.

صفحۀ ۲۰ ادبیات سوم

 

۵- گزینه ۲ درست است

صفحۀ ۶۴ ادبیات چهارم

برچسب ها: برچسب‌ها:, ,
نظرات شما