۱- در کدام گروه کلمه ها، غلط املایی وجود دارد؟ ۱) زندیق و ملحد، سخره و تمسخر، عملیات محیّرالعقول، بارقه و جلوه ۲) محو شدن از صفحه ضمیرم، صحن شاه چراغ، زهره و جرأت، چاه غدر و خدعه ۳) هر و هر و قهقهه، قیافه یغور، مهملی و ولنگاری، مغلوب و مغهور ۴) عنان گسسته، […]

۱- در کدام گروه کلمه ها، غلط املایی وجود دارد؟

۱) زندیق و ملحد، سخره و تمسخر، عملیات محیّرالعقول، بارقه و جلوه

۲) محو شدن از صفحه ضمیرم، صحن شاه چراغ، زهره و جرأت، چاه غدر و خدعه

۳) هر و هر و قهقهه، قیافه یغور، مهملی و ولنگاری، مغلوب و مغهور

۴) عنان گسسته، چغز و چوک، خوالگیر و طبّاخ، فلاخن و قلماسنگ

 

۲- آرایه های بیت زیر کدامند؟

» من که جز باده نمی بود به دستم نفسی دست گیرید که هست این نفسم باد به دست «

۱) مجاز، جناس، کنایه، واج آرایی

۲) استعاره، تشبیه، کنایه، واج آرایی

۳) تشبیه، جناس، استعاره، ایهام

۴) مجاز، ایهام، کنایه، مراعات نظیر

 

۳- آرایه های مقابل همه ابیات به جز بیت ………. درست است.

۱) دلبر شیرین سخن بیش نماید عتاب شاهد سیمین بدن، بیش کند کبر و ناز )واج آرایی، حس آمیزی(

۲) سرو سهی که هست شب و روز در قیام        چون قامتت بدید بر او فرض شد نماز )تشبیه، کنایه(

۳) سر میدان محبّت بودت ملک وجود              اگرت دست دهد بر سر میدان در باز )تشبیه، جناس(

۴) خواجو ار لقمه ای از سفره لقمان طلبی         ملک یونان ز پی حکمت یونان در باز )جناس تام، تلمیح(

 

۴- «آرایه های «تشبیه، جناس، استعاره، تضاد، ایهام تناسب» به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟

الف)‌ ای باد صبا بهر دل خسته یاران یاری کن و در بندگی یار فرود آی

ب(  در سایه ایوانش اگر راه نیایی خورشید صفت بر در و دیوار فرود آی

ج(  ور پرتو خورشید رخش تاب نیاری در سایه آن زلف سیه کار فرود آی

د(  چون بر سر آب است تو را منزل مألوف بر چشمه چشم من خونخوار فرود آی

ه ( از کفر سر زلف بتان گر خبرت هست مؤمن شو و در حلقه کفّار فرود آی

۱) الف، ب، د، ه، ج

۲) ب، د، الف، ه، ج

۳) الف، د، ب، ج، ه

۴) ب، ه، ج، الف، د

 

 

۵- تعداد تکواژهای بیت زیر کدام است؟

» گلی به رنگ تو در بوستان نمی بینم به اعتدال تو سروی روان نمی بینم «

۱) بیست و دو

۲)  بیست و سه

۳) بیست و چهار

۴) بیست و پنج

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱-

گزینه ۳ درست است.

مغلوب و مقهور در گزینه  ۳ غلط نوشته شده است

 

۲-

گزینه ۱ درست است.

) باده:  مجاز از جام باده) (باد به دست: کنایه) (واج «س» تکرار شده است: واج آرایی)  )باد و باده: جناس ناقص افزایشی(

 

۳-

گزینه ۴ درست است.

در بیت تلمیح مشهود است؛ اما بیت فاقد آرایه « جناس تام» است

 

۴-

گزینه ۲ درست است.

الف( باد صبا  ¬ استعاره مکنیه

ب(  خورشید صفت: مانند خورشید = تشبیه

ج ( تاب: ایهام تناسب   ۱- تاب و توان            ۲- تابش با کلمات پرتو و خورشید تناسب دارد.

د (چشم و چشمه: جناس ناقص افزایشی

ه(  مؤمن و کفّار ¬ تضاد

 

۵-

گزینه ۴ درست است.

گل + ی + به + رنگ + ـِ + تو + در + بو + ستان + ن + می + بین + ـَ+  م + به + اعتدال + ـِ + تو + سرو + ی + رو+ ان + ن + می + بین + ـَ+م  (۲۲  تکواژ(

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما