نمونه تستهای ادبیات با پاسخ

۱-  معادل معنایی واژگان « زندانی- شیوایی- عارفان- نگهبان- جبران خسارت » به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
۱) محبوس- بلاغت- صوفی- داروغه- تاوان

۲) شهروند- زبان آوری- متصوفه- محتسب- غرامت
۳) شهربند- فصاحت- متصوفه- داروغه- غرامت

۴) محبوس- چیره زبانی- صوفیان- محتسب- دیه
۲- معنی واژه‌های همۀ گزینه‌ها به استثنای گزینۀ …………… تماماً درست است.
۱) درّاعه (جبّه)- منکِر (انکار کننده)- مگر (هر آینه)
۲) زغن (موش گیر)- صعوه (پرنده ای شکاری)- بارقه (امید)
۳) خفیه (پنهان شدن)- قتیل (مقتول)- حد (مجازات شرعی)
۴) زی (لباس خاص هر صنف)- اعتکاف (گوشه نشینی اختیار کردن)- اهل صورت (متشرعان)
۳- در متن زیر چند غلط املایی دیده می شود؟
«بدان که علم محل کمال است و جحد محل طلب و علم اندر پیشگاه، بهتر از عمل بر درگاه، که علم چون مرد را به درجۀ کمال رساند او را از غالب مخلوقی به در کند و محجور نکردن مریدان به اندک خطایی از نشانه های آن باشد.»
۱) سه

۲) دو

۳) چهار

۴) یک
۴-  کدام گزینه درست است؟
۱) مثنوی بوستان بر وزن شاهنامه و در ده باب سروده شده است که مدینۀ فاضلۀ سعدی را ترسیم می کند.
۲) بهشت گمشدهٔ « دانته » و کمدی الهی « میلتون » از نمونه های شعر تعلیمی در ادب اروپا است.
۳) سعدی نامه اثر « سعدی » است که آن را در سال ۷۵۵ ه . ق پس از بازگشت از سفر دور و درازش سرود.
۴) تذکره الاولیا تنها اثر منظوم « عطار » است که در آن به شرح حال ۷۲ تن از عرفا پرداخته است.
۵- کدام گزینه نادرست است؟
۱) شعر تعلیمی که موضوع آن خیر و نیکی است، از لحاظ جنبۀ هنری به نهایت قوت، قدرت، زیبایی و آراستگی است.
۲) جنبۀ شاعرانۀ اشعار تعلیمی در ادب فارسی قوی است و این گونه اشعار در کشور ما جنبۀ غنایی یافته، مانند نصاب الصبیان.
۳) موضوع شعر تعلیمی در قدیم مسایل اخلاقی و عرفانی بوده، ولی از مشروطه به بعد مسائل اجتماعی و سیاسی نیز وارد شعر تعلیمی شد.
۴) مادهٔ اصلی شعر تعلیمی علم، به معنی حقیقت، اخلاق به معنی نیکی و هنر به معنی زیبایی است.

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱-  پاسخ: گزینۀ ۳
شهربند: زندانی، محبوس
فصاحت: درستی و شیوایی
متصوفه: صوفیان، عارفان
داروغه: نگهبان
غرامت: تاوان، جبران خسارت مالی و غیره

 

۲- پاسخ: گزینۀ ۲
زغن: موش گیر
صعوه: پرند های کوچک به اندازهٔ گنجشک
بارقه: جلوه و پرتو

 

۳- پاسخ: گزینۀ ۱
جهد (کوشش) محل طلب است.
او را از قالب (پیکره و جسم) مخلوق بودن بیرون می آورد.
مهجور نکردن (دور نکردن و نراندن) مریدان به اندک خطایی از نشان ههای عالِم بودن است

 

۴- پاسخ: گزینۀ ۱
گزینۀ ۲: بهشت گمشده اثر میلتون است و کمدی الهی اثر دانته.
گزینۀ ۳: بوستان در سال ۶۵۵ ه . ق. سروده شده است.
گزینۀ ۴: تذکره الاولیا تنها اثر « منثور » عطار است.

 

۵- پاسخ: گزینۀ ۲
نصاب الصبیان از لحاظ خیا لانگیزی و زیبایی شاعرانه پرمایه و قوی نیست. (صفحۀ ۶۴ کتاب درسی)

نظرات شما