نمونه تستهای ادبیات عمومی با پاسخ تشریحی

۱-

معنی درست واژ ه های « فصاحت بلاغت درّاعه مُقرّ»  به ترتیب کدام است؟

۱) شیوایی- چیره زبانی- جبّه- سخن گو

۲) چیره زبانی- شیوایی- جبّه- آرامگاه

۳) شیوایی- چیره زبانی- دستار- جای قرار

۴) چیره زبانی- شیوایی- دستار- سخن گو

 

 

 

 

۲-

معنی کدام واژه در برابر آن نادرست است؟

۱) استسقا: نوعی بیماری که بیمار عطش زیاد دارد و آب بسیار می خواهد.

۲) صعوه: پرنده ای کوچک به اندازهٔ گنجشک

۳) غرامت: جبران خسارت مالی و غیر آن

۴) مجاور بودن: در سایه و عنایت کسی بودن

 

 

 

 

 

۳-

معنی چند واژه در برابر آن درست است؟

تعریض (گوشه زدن)- مهبط (جای صعود کردن)- صیت (آواز)- فوه (دهان)- کوپال (طبل بزرگ)- ایدر (اینجا)- آژنگ (خشم) پرخاش خر ( خشمگین)- مغاک (گودال

 

۱) پنج

۲) هفت

۳) شش

۴) چهار

 

 

 

۴-

 شیوه طرح و روایت داستان را …………… می‌گویند.

۱) هسته

۲) زاویۀ دید

۳) لحن

۴) درون مایه

 

 

۵-

 ……………. را ابونصر فراهی در …………… سروده است.

۱) نِصاب الصّبیان-  حوزه اخلاق

۲) نِصاب الصّبیان-  تعلیم لغت

۳)‌ المنقذُ من الضّلال – حسب حال

۴) المنقذُ من الضّلال-  تعلیم لغت

 

 

 

 

 

پاسخ ها:

۱-

پاسخ:  گزینه  ۱

فصاحت: درستی و شیوایی

 بلاغت: چیره زبانی، زبان آوری، بلیغ شدن

دراعه: جامه  دراز که مرد و زن از رو پوشند؛ جبه

مُقر: اقرار کنندگان، سخن گویان  

صفحه های ۶۹ تا ۷۱ ادبیات چهارم

 

 

 -۲

پاسخ:  گزینه  ۴

 

مجاور بودن: اعتکاف و گوشه نشینی اختیار کردن

ادبیات چهارم صفحه های ۵۷ -۶۲ -۷۰  -۷۴

 

 

 

 

پاسخ:  گزینه  ۴

مهبط: جای فرود آمدن، محل هبوط

 صیت: آوازه، شهرت (نیک)

 کوپال: گرز آهنی

آژنگ: چین و شکنی که به سبب خشم، بیماری یا پیری بر چهره، ابرو و پیشانی افتد

 پرخاش خر: جنگ جو، پرخاش جو

 

صفحه های ۱ تا ۱۶ ادبیات سوم

 

 

 

۴-

پاسخ:  گزینه  ۲

 

هر داستان به شیوه ای مطرح م یگردد و گاه از چند شیوه برای روایت داستان استفاده م یشود. معمول ترین شیوه روایت داستان، استفاده از اول

شخص (من) و سوم شخص (او) است.

صفحه ۲۰ ادبیات سوم

 

 

 

  

پاسخ:  گزینه  ۲

صفحۀ ۶۴ ادبیات چهارم

نظرات شما