تست ادبیات با پاسخ تشریحی

۱- مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟

۱) برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر    ***    که ندادند جز این تحفه به ما روز الست

۲) تا ابد مست بیفتد چو من از ساغر عشق     ***  می پرستی که بود بی خبر از جام الست

۳) به محشرم ز لحد بی خبر برانگیزند    ***   بدین صفت که شدم بی خود از شراب الست

۴)  آمد موج الست کشتی قالب ببست    ***   باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست

——————–

۲- مفهوم تقابل « عقل و عشق» از کدام بیت دریافت می شود؟

۱) عاقبت بین است عقل از خاصیت   ***  نفس باشد کاو نبیند عاقبت

۲) دل چو دادم به تو عقلم ز کجا خواهد   *** ماند مال کی جمع شود خانه براندازان را

۳) تا کی در چشم عقل، خار مغیلان زدن   ***   تا کی در راه نفس باغ ارم ساختن

۴) عیب مجنون گو مکن لیلی که شرط عقل نیست  ***  گر نداند حال دردش گو برو بنگر در آب

—————————-

۳- مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟

۱)  در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم  *** سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

۲) به عزم کعبه چو محمل برون برد مشتاق   ***  بسوزد از نفس آتشین مغیلان را

۳) جمال کعبه چنان می کشاندم به نشاط    ***  که خارهای مغیلان حریر می آید

۴) جز به چشم عظمت هر که در او درنگرد  ***  مژه در دیده او خار مغیلان گردد

——————————————-

۴- بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟

» بگفتا گر به سر یابیش خشنود؟           بگفت از گردن این وام افکنم زود «

۱)  به قاصدی سوی جانان روان کنم جان را  ***   که پیک حضرت او جز روان نمی بینم

۲) تذرو جان من از آشیان برون می شد   ***  چو گوش بر سخن بلبل سحر می کرد

۳) به قصد جان من آن کس که می کشد شمشیر   ***  نثار خنجر خونریز او کنم جان را

۴)  بر تنم یک سر مو نیست که در بند تو نیست  ***   گر چه کس باز نداند سر مویی ز تنم

———————————

۵- عبارات زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

«عشق چون آتش است که پنهان نمی ماند؛ زیرا هر چه عاشق در رازپوشی بکوشد، باز نگاه دو دیدهاش از سرّ ضمیر خبر می دهد»

۱) مهر رخسار تو در دل نتوان داشت نهان   ***   که به گل چشمه خورشید نهان نتوان کرد

۲) با تو صد سال زبان قلم ار شرح دهد  ***   شمه ای از غم عشق تو بیان نتوان کرد

۳) ناوک غمزه ات از جوشن جانم بگذشت   ***   در صف معرکه اندیشه جان نتوان کرد

۴) از میانت سر مویی ز کمر پرسیدم    ***  گفت کان نکته باریک عیان نتوان کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱-  گزینه ۱  درست است

مفهوم ابیات  ۲و ۳و ۴ کسی که از  « جام الست بربکم » بنوشد )سیراب شود ( تا روز قیامت از خود بی خبر است و به سوی معشوق می شتابد.

————————

۲- گزینه  ۲ درست است

مفهوم تقابل عقل و عشق از بیت ۲ دریافت می‌شود

————————————

۳- گزینه ۴  درست است

مفهوم ابیت ۱و۲و ۳  برای عاشق، سختی های راه عشق مفهومی ندارد.

—————————–

۴- گزینه  ۳  درست است

معنی بیت سوال: اگر معشوق، تقاضای سر تو را کند چه می کنی؟ این سر مانند وامی است بلافاصله، این دین را ادا خواهم کرد. همین مفهوم از بیت ۳ دریافت می‌شود

——————–

۵- گزینه ۱  درست است

مفهوم بیت ۱: رنگ رخساره خبر می دهد از سرّ ضمیر.

نظرات شما