نمونه تست ادبیات کنکور با پاسخ تشریحی

۱- کتاب «آدم ها و خرچنگ ها» نوشته کیست و موضوع آن چیست؟

۱) فرانتس فانون، استعمار آفریقا

۲) خوزوئه دوکاسترو، رمان تاریخی

۳)جان اشتاین بک، پایداری در برابر ستم

۴) خوزوئه دوکاسترو، پایداری در برابر ستم

 

 

۲- پدید آورندگان «خانگی – سرّ نی – رستاخیز – در کوچه آفتاب» به ترتیب خالق کدام آثار نیز هستند

۱)آرش – نقد ادبی – جنگ و صلح – تنفس صبح

۲) اشراق – بحر در کوزه – آرزوهای بزرگ – کویر

۳) شبلی در آتش – سوختن – آناکارنینا – آینه های ناگهان

۴) از قرق تا خروس خوان – با کاروان حلّه – پیامبر – به قول پرستو

 

 

 

 

۳- در میان آثار زیر چند اثر منظوم وجود دارد

« منطق الطیر – افسانه – شلوارهای وصله دار- رسایل – زمستان – از آسمان سبز – هشت کتاب – پلّه پلّه تا ملاقات خدا»

۱) سه                ۲) چهار              ۳)پنج                 ۴)شش

 

 

 

۴- ترتیب ابیات زیر از لحاظ داشتن آرایه های (تشبیه – ایهام تناسب – اسلوب معادله – مجاز» کدام است؟

الف- گر نخواهد داد من امروز داد آن شاه حُسن                دامنش فردا به نزد دادگر خواهم گرفت

ب- ما که بستیم به دل نقش قد موزونش                         گو موذ‌ن زپی بستن قامت باشد

ج- شکوفه شور فکنده است در گلستان‌ها                        شده است خوان زمین گم در این نمکدان‌ها

د- دل چو شد غافل ز حق فرمان پذیر تن بود                   می‌برد هر جا که خواهد اسب، خواب آلوده را

۱) ج – ب- الف –د

۲)ج – ب- د –الف

۳)ب- ج – د – الف

۴)ب- ج- الف – د

 

 

 

 

در عبارت زیر، واژه های کدام گزینه ، طرفین سجع نیستند؟

< در همان بحبوحهٔ بخور بخور که منظرهٔ فنا و زوال غاز خدا بیامرز، مرا به یاد بی ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت مردم دون و مکر وفریب جهان پتیاره و وقاحت این مصطفای بدقواره انداخته بود که باز صدای تلفن بلند شد. بیون جستم و فوراً برگشتم»

۱) جستم، برگشتم               ۲) پتیاره، بدقواره               ۳)بوقلمون، دون                 ۴)فنا، خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++

پاسخها:

۱- گزینه ۴

۲-  گزینه۱

۳-  گزینه ۳    منطق الطیر، افسانه، زمستان ، از آسمان سبز ،هشت کتاب

۴-  گزینه ۲

الف)فردا مجاز از قیامت  ب) قامت ایهام تناسب: قد و قدقامت نماز    ج) خوان زمین:تشبیه    د)خواب آلوده = غافل، اسلوب معادله

 

۵- گزینه ۴

واژه خدا در متن وجود ندارد خدابیامرز یک واژه است

نظرات شما