نمونه تست ادبیات فارسی عمومی با پاسخ تشریحی

۱- در کدام بیت غلط املایی یافت می شود؟
۱) خط بر رخ زیبای تو کفر است بر اسلام *** رخسار و سر زلف تو شرع است و مناهی
۲) گذشت محمل و ما در خروش و ناله ولیک  *** چه التفات به بانگ جرس نجیبان را
۳) تعویذ دل نوشته که خط مسلسل است  *** شکّر به می سرشته که یاقوت احمر است
۴) سفیر بلبل طبعم شنو و گرنه به باغ ***  نوای قمری و بانگ هزار بسیار است

——————————-

۲- در کدام بیت، شاعر از آرایه « تلمیح و تضاد» بهره مند شده است؟
۱) شمار برگ اگر باشد یکی فرعون جباری ***  کف موسی یکایک را به جای خویش بنشاند
۲) مترسان دل مترسان دل ز سختیهای این منزل *** که آب چشمه حیوان بتا هرگز نمیراند
۳) چو او آب حیات آمد چرا آتش برانگیزد *** چو او باشد قرار جان چرا جان بی قرار آمد
۴) شبی یا پرده عودی و یا مشک عبرسودی *** و یا یوسف بدین زودی از آن بازار می آید

——————————
۳- آرایه های بیت زیر کدامند؟
« دامن گردون پر از خون جگر بینم به صبح *** بس که در مهر تو اشک از چشم اختر می چکد»
۱) استعاره، حسن تعلیل، ایهام تناسب، واج آرایی

۲) استعاره، واج آرایی، ایهام، تشبیه
۳) تشبیه، حسن تعلیل، ایهام تناسب، مجاز

۴) تشبیه، واج آرایی، مجاز، کنایه

—————————
۴- بیت زیر فاقد کدام آرایه های ادبی است؟
» به بوی لعل میگونش به ظلماتی درافتادم *** که گر میرم ز استسقا نجویم آب حیوان را »
۱) تلمیح، استعاره

۲) جناس، مجاز

۳) ایهام، کنایه

۴)استعاره، تشبیه

———————————–

۵-کدام عبارت نیاز به ویرایش دارد؟
۱) بسیاری از انسان ها، از نظر رنگ و نژاد و زبان با هم اختلاف دارند.
۲) شما تا کنون مقاله های زیادی، با موضوعات گوناگون، در مطبوعات خوانده اید.
۳) در روزگار ما دیگر نیازی نیست بگوییم: « خواندن خوب است»
۴) دیروز پدرم اطلاع داد که به خانه نمی آید؛ زیرا آن قصد سفر داشت.

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۴  درست است

در مصراع اول بیت «۴» واژه «صفیر» غلط نوشته شده است.

———————————–

۲- گزینه ۳  درست است

آب و آتش: تضاد، قرار و بی قرار: تضاد؛ تلمیح به آب حیات که در نزد خضر بود.

———————————–

۳- گزینه  ۱ درست است
۱(دامن گردون: اضافه استعاری، همچنین چشم اختر، اضافه استعاری است.)(در مصراع اول واج » ن« . تکرار شده است. واج آرایی) (مهر: ایهام تناسب مهر و محبت، ۲. خورشید که با اختر و گردون تناسب دارد.) به علت چکیدن اشک از چشم اختر، دامن گردون، (پر از خون جگر می بینیم: حسن تعلیل)

—————————————–

۴- گزینه ۲  درست است

(بو: ایهام ۱. آنچه که استشمام می شود، ۲. امید و آرزو) (لعل: استعاره از لب) (آب حیوان: تلمیح به داستان حضرت خضر، که

آب حیوان در نزدش بود) (ظلمات افتادن: کنایه) (لعل می گون: تشبیه)

————————————-

۵- گزینه ۴  درست است

دیروز پدرم اطلاع داد که به خانه نمی آید؛ زیرا او قصد سفر داشت.

نظرات شما