نمونه تستهای ادبیات کنکور با پاسخ تشریحی

۱- «پشتیبانی کردن، دورویی، درنگ کردن، منزل، ظرف کوچکی که در آن جواهر یا اشیای دیگر گذارند»  به ترتیب معانی کدام واژه‌هاست؟

۱) مظهر، دغل، طمأنینه، مأوا، دوری

۲ )مظاهرت، نفاق، تأّنی،   حضَر، حّقه

۳ )مضاهرت، منافق، وقار، مأوا، تاس

۴) مظاهرت، نفاق، طمأنینه ، مسکن، طاسک

 

۲- درکدام گزینه معنی دو واژه غلط است.

۱) (چاووش در داد: جارزد)(چنبر: قید)(   حبر: مرکب)

۲) ( تفرّس: دریافت به فراست)(تک: عمق)( جمازه: شتر ماده)

۳) (رغم: به خاک آلودن بینی)(فتوت: جوانمرد)(فرض: تعیین شده)

۴) (تخمیر: مایه زدن)(تتمه: به جای مانده)(ایدر: اینچنین)

 

۳- معنی چند واژه درست است؟(ملول: بیزار)(عزیمت: آهنگ کردن)(صرافت: اندیشه و قصد انجام کاری را کردن)  (سترگ: عظیم)(توقیع: تأکید شده)( علّت: ناخوشی)(حطام:خالص)(باره: برج)

۱) سه

۲) چهار

۳) پنج

۴) شش

 

۴- آثار کدام گزینه به ترتیب « منظوم، منثور، منثور، منظوم» است؟

۱) پیامبر، شبلی در آتش، نفحات الانس، با دماوند خاموش

۲) همای و همایون، قابوسنامه، هفت‌پیکر، مرصاد العباد

۳) آواز گلسنگ، روضه خلد، هفت پیکر، مکاتیب

۴) سلسلهالذهب، لوایح و لوامع، فیه مافیه، آرش

 

۵- چند اثر درست معرفی شده است؟

(ارتباط ایرانی: علی مؤذنی)(بوته‌زار: علی‌محمد افغانی)(اشراق: سلمان هراتی)(داستان دو شهر: چارلز دیکنز) ( ابله: لئون تولستوی)(از گلوی کوچک رود: مصطفی علیپور)(نقد ادبی: عبدالحسین زرین‌کوب)(طریق‌التحقیق: فخر الدین عراقی)

۱) سه

۲) چهار

۳) پنج

۴) شش

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

 

۱- گزینه ۲ درست است.

معانی درست واژه‌ها عبارتند از:

(مظاهرت: پشتیبانی کردن) (نفاق: دورویی) (تأنی: درنگ کردن) (حضر: منزل، محل حضور، شهر، مقابل بیابان، اقامت در شهر، مقابل سفر) ( حّقه: ظرف کوچکی که در آن جواهر یا اشیای دیگر گذارند، قوطی)

 

۲- گزینه ۳ درست است.

در گزینه «۳» معنای « فتوت و فرض» غلط آمده است. (فتوت: جوانمردی) (فرض: واجب گردانیدن، تعیین کردن)

 

۳- گزینه ۳ درست است.

معنی درست واژه‌های غلط عبارتند از:

(حطام: ریزه گیاه خشک، پاره و شکسته از چیزی خشک، کنایه از مال اندک) (باره: اسب) (توقیع: امضا کردن نامه و فرمان)

 

۴- گزینه ۴ درست است.

(سلسله‌الذهب: از آثار منظوم جامی است) (لوایح و لوامع: از آثار منثور جامی است) (فیه ما فیه: از آثار منثور مولوی است) (آرش: از سروده‌های سیاوش کسرایی است‌)

۵- گزینه ۳ درست است.

آثاری که درست معرفی نشده‌اند عبارتند از:

(اشراق: میثاق امیر فجر) (ابله: داستایوسکی) (نقد ادبی: عبدالحسین زرین کوب) (طریق‌التحقیق: سنایی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما