نمونه تستهای ادبیات فارسی با پاسخ

۱ – کدام گزینه درست است؟

۱) خواجه عبدالله انصاری، عارف قرن ششم، صاحب آثاری چون « کنز السالکین » و « مناجات نامه » است.

۲) علی حاتمی، فیلم نامه نویس معاصر، صاحب آثاری چون « زرگر بغدادی و شاگردش » و « تالار آیینه » می باشد.:

۳) چارلز دیکنز، داستان نویس مشهور انگلیسی است و صاحب آثاری چون « داستان دو شهر » و « آرزوهای بزرگ » می باشد.

۴) داستایوسکی، رمان نویس روسی است و از آثار او می توان به « جنگ و صلح » و « برادران کارامازوف » اشاره کرد.

 

 

۲-  در کدام بیت هر سه آرایۀ « حسن تعلیل- تشخیص- مراعات نظیر » وجود دارد؟

۱) ساعد دل چون نداشت قوت بازوی صبر                     دست غمش درشکست پنجۀ نیروی من

 

۲) سوزی که مرا بر جگر از آتش عشق است                  جز شربت مرگش نبود هیچ دوایی

 

۳) خندهٔ گل می دهد یادی ز آغوش وداع                                    در بهاران نالۀ مرغ چمن بیهوده نیست

 

۴) ای ماه من چرا ستم از سر گرفته ای                         از من چه دیده ای که نظر برگرفته ای

 

 

۳-  کدام گزینه با بیت زیر اشتراک مفهومی د ارد؟

از دست و زبان که برآید                               کز عهدهٔ شکرش به در آید؟

 

۱) مگو تا بگویند شکرت هزار                       چو خود گفتی از کس توقع مدار

 

۲) چو بینی دعاگوی دولت، هزار                    خداوند را شکر نعمت گزار

 

۳) عطایی است هر موی ازو بر تنم                 چگونه به هر موی، شکری کنم؟

 

۴) به ناکردن شکر پروردگار                          شنیدم که برگشت ازو روزگار

 

۴- همۀ گزینه‌ها به جز گزینۀ …………… با این عبارت کمال‌الملک «هر سه مورد امتیاز مخصوصی است که سلطنت به اهل هنر می‌دهد، نشان حبس و تبعید را در سینه دارم، با حکم اعدام، دیگر سرافرازمان می‌فرمایند» تناسب مفهومی دارد.

۱) ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است                       چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم؟

۲) دولت اندر هنر بسی جستم                                     هر دو در یک مکان نمی یابم

۳) کنون که بی هنرانند کعبۀ دل خلق                           چو کعبه، حرمت اهل هنر چه می خواهی؟

۴) به قدر هنر جست باید محل                                                بلندی و نحسی مکن چون زحل

 

 

۵- کدام گزینه هم مفهوم بیت زیر است؟

«امیدوار بود آدمی به خیر کسان                                  مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان»

 

۱) در میان عارفان جز نکتۀ روشن مگوی                      در کتاب عاشقان، جز آیت مشکل مباش

۲) در منای قرب یاران، جان اگر قربان کنی                   جز به تیغ مهر او در پیش او بسمل مباش

۳) چون نپاشی آب رحمت، نار زحمت کم فروز               ور نباشی خاک معنی، آب بی حاصل مباش

۴) در نهاد توست با تو دشمن معشوق تو                                    مانع او گر نه ای، باری بدو مایل مباش

 

 

 

 

 

 

پاسخها:

۱-

پاسخ: گزینه  ۳

گزینه  ۱: خواجه عبدالله انصاری عارف قرن پنجم است.

گزینه  ۲:  زرگر بغدادی و شاگردش   و   تالار آیینه   از آثار کمال الملک است

گزینه  ۴: جنگ و صلح اثر تولستوی است.

 

۲-

پاسخ: گزینه  ۳

صدای مرغ چمن به دلیل وداع با گل است. ¬ حسن تعلیل

خندیدن گل ¬ تشخیص

گل، بهاران، مرغ چمن ¬ مراعات نظیر

 

۳-

-۲۳ پاسخ: گزینه  ۳

مفهوم بیت صورت سؤال و گزینه  ۳ عجز انسان از شکرگزاری به درگاه خداوند  است

مفاهیم سایر ابیات:

گزینه  ۱: اجازه بده تا دیگران از تو تشکر کنند.

گزینه  ۲: چون سایرین دعاگوی دولت تو هستند، تو نیز خدای را شکر کن.

گزینه  ۴: عدم شکرگزاری و آفات آن

 

۴-

-۲۴ پاسخ: گزینه  ۴

مفهوم سه گزینه  نخست  مساعد نبودن اوضاع هنرمندان (دانشمندان) است ، اما مفهوم بیت چهارم این است  که  هرکس باید مطابق توانایی  و مطابق هنرش در جایگاه خویش نشیند

 

۵-

پاسخ: گزینه  ۳

شاعر در بیت صورت سؤال و بیت سوم می گوید: اگر باعث رحمت نیستی، دستکم باعث زحمت نباش.

نظرات شما