۱- در کدام گزینه، معنی بعضی از واژه ها غلط است؟ ۱) (ذکر: ورد) (استیصال: ناچاری) (حرز: تعویذ) ۲) (ذرع: گز) (رمانتیک: افسانه ای) (تنبوشه: دیوار گلی) ۳)  (بهره: حقّ مالک) (تقریر: بیان) (تپق: گرفتگی زبان) ۴) (آزگار: زمانی دراز) (شبح: کالبد) (بادی: شروع کننده) ———————— ۲- معنی چند واژه درست است؟ (پوییدن: حرکت کردن […]

۱- در کدام گزینه، معنی بعضی از واژه ها غلط است؟
۱) (ذکر: ورد) (استیصال: ناچاری) (حرز: تعویذ)
۲) (ذرع: گز) (رمانتیک: افسانه ای) (تنبوشه: دیوار گلی)
۳)  (بهره: حقّ مالک) (تقریر: بیان) (تپق: گرفتگی زبان)
۴) (آزگار: زمانی دراز) (شبح: کالبد) (بادی: شروع کننده)

————————

۲- معنی چند واژه درست است؟
(پوییدن: حرکت کردن )(ندیشیدن: هراسیدن )(دست دادن: ممکن شدن )(خیل: فوج )(غوی: پریشان)
(احرار: جوانمرد) (جبین: جبهه) (فاسق: تبهکار) (دل افگار: عاشق)(نغز: شکستن) (ایهام: به گمان افکندن)
۱) پنج

۲) شش

۳) هفت

۴) هشت
——————————————————-
۳-  «آزادی و تربیت، آواها و ایماها، داستان عمو غلام، در بهشت شدّاد» به ترتیب از آثار چه کسانی هستند؟
۱) عبدالحسین وجدانی، اسلامی ندوشن، محمود صناعی، جلال رفیع
۲)  اسلامی ندوشن، محمود صناعی، عبدالحسین وجدانی، محمود صناعی
۳)  محمود صناعی، اسلامی ندوشن، عبدالحسین وجدانی، جلال رفیع
۴)  اسلامی ندوشن، عبدالحسین وجدانی، جلال رفیع، محمود صناعی

——————————————

۴- با توجه به تاریخ ادبیات، همه موارد به جز مورد …………… کاملاً درست است.
۱) تاگور، علاوه بر ادبیاّت در پزشکی و علوم طبیعی نیز مطالعاتی داشت و کتاب هایی مانند « تغییر حال گیاهان» و «تئوری رنگ ها»  را نوشت.
۲)  ترجمه ناصرالملک از «اتللو » ی ویلیام شکسپیر و ترجمه ذکاءالملک فروغی از «گفتار در روش به کار بردن خرد»  از ترجمه های عهد قاجار است.
۳)  نهج البلاغه، به همّت سیّد رضی گردآوری شد و دکتر جعفر شهیدی به پیروی از نثر آهنگین نهج البلاغه، این
کتاب را ترجمه کرده است.
۴) ترجمه تفسیر طبری، تألیف محمدبن جریر طبری، در زمان سامانیان به فارسی برگردانده شده است.

——————————————

۵- در کدام گزینه، غلط املایی وجود دارد؟
۱) مرتعش شدن تارهای قلب، رحم و عطوفت، حضّار متعجّب، زلتّ و خطا
۲) مصف و رزمگاه، ساطع و درخشان، خشم و غیظ، نتع و سفره چرمی
۳)  یوزبانان و شکارچیان، وجنه و رخسار، مرکز ثقل زمین، ابله و سبک بار
۴) چهره بی رمق اسرا، کاهلی و سستی، خوالیگر مطبخ، هم عنان و هم سنگ

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۲ درست است.

(تنبوشه: لوله سفالین یا سیمانی کوتاه که در زیر خاک یا میان دیوار گذارند، تا آب از آن عبور کند.)
——————————————–

  1. گزینه ۴ درست است.

معنی درست واژه های غلط: (غوی: گمراه، بی راه، ضال) (احرار: آزادان، آزادگان)(نغز: خوب، نیک، نیکو)

———————————————————
۳. گزینه ۳ درست است.

(آزادی و تربیت: محمود صناعی) (آواها و ایماها: اسلامی ندوشن) (داستان عمو غلام: عبدالحسین وجدانی) (درِ بهشت شداد: جلال رفیع)

————————————————————-
۴-  گزینه ۱ درست است.

گوته، علاوه بر ادبیات، در پزشکی و علوم طبیعی نیز مطالعاتی داشت و کتاب هایی مانند « تغییر حال گیاهان» و «تئوری  رنگ ها » را نوشت.
ص ۷۹ ادبیات پیش

————————————————————
۵-  گزینه ۲ درست است. در این گروه کلمه، املای «نطع و سفره چرمی» غلط آمده است.

 

نظرات شما