نمونه تستهای ادبیات عمومی با پاسخ تشریحی

 

 

۱- در میان مصدرهای داده شده، به ترتیب چند «مصدر ناگذر»   و چند مصدر «گذرا به مفعول و مسند» یافت می‌شود؟
«پاشیدن، نامیدن، زیستن، لنگیدن، دریافتن، خواندن، سنجیدن»
۱) دو – سه

۲) سه – سه

۳) دو –  دو

۴) سه دو

———————————————-
۲-  تعداد ترکیب های وصفی کدام بیت بیش تر است؟
۱) ترسم کز این لطافت کان نازنین صنم راست گِرد صمد نگردد نفس صنم پرستم
۲) کیفیت جنون را از من توان شنیدن کز عشق آن پری رو زنجیرها گسستم
۳) خورشید عارض او چون ذرّه برده تابم بالای سرکش او چون سایه کرده پستم
۴) کام دلم تو بودی هر سو که می دویدم سر منزلم تو بودی هر جا که می نشستم

————————————————-
۳- هسته کدام گروه اسمی در مقابل مصراع، درست نیامده است؟
۱) خلق را از لعل میگون تو مستی داده اند (لعل)

۲) هرگز به غیر خون دل و پاره جگر نداشتند (غیر)
۳) دست همّت به سر زلف بلندی زده ام (سر)

۴) تا چشم بند مردم صاحب نظر شدی (چشم بند)

———————————————————————————-
۴- در متن زیر، به ترتیب، چند واژه «مشتق، مرکّب و مشتق مرکّب »  یافت می شود؟
«آن که در سپیده صبح، دلِ پاکان و رویِ خوبان را می بیند، آن که از وزش نسیم، صحبت دورافتادگان را « می شوند و از دیدن گل، آرزوی خواب رفته اش، بیدار می شود، صاحب حالی که از افتادن برگ درخت دگرگون ». می گردد، مثل همه نیست، شاعر است
۱) پنج، یک، دو

۲) پنج، یک، سه

۳) چهار، یک، سه

۴) چهار، دو، دو

—————————————————————————–

۵-  با توجّه به مصراع های داده شده(الف -تا ه)، انواع جمله یافت می شود؛ به جز …..
الف) مرد میدان بلای دو جهان دانی کیست؟
ب)سرمایه آمالی و بخشنده احوال
ج) آن چنان پیش رخت ساخت پراکنده دلم
د) ای قیامت ز قیام تو نشانی برخیز
ه)خاک رهی گزیده ام تا چه بزاید آسمان
۱) سه جزئی گذرا به مفعول

۲) دو جزئی
۳) سه جزئی گذرا به متمّم

۴) سه جزئی گذرا به مسند

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱-

گزینه ۳ درست است.

(مصدرهای ناگذر: زیستن، لنگیدن)(مصدرهای گذرا به مفعول و مسند: نامیدن، خواندن)

—————————-
۲-

گزینه ۱ درست است.

ترکیب های وصفی:

این لطافت، آن نازنین صنم، نازنین صنم (ترکیب وصفی مغلوب)، نفسِ صنم پرست (۴ مورد)

————————————
۳-

گزینه ۲ درست است.

به غیر: حرف اضافه مرکب «خون » هسته گروه اسمی است.

————————————–
۴-

گزینه ۴ درست است.

مشتق: سپیده، وزش، دیدن، افتادن
مرکب: دگرگون، صاحب حالی
مشتق مرکب: دور افتادگان، خواب رفته

————————————
۱۵ .

گزینه ۳ درست است.

الف) مرد میدان دو جهان کیست؟ (سه جزئی گذرا به مسند)دانی: سه جزئی گذرا به مفعول
ب) سرمایه آمالی (سه جزئی گذرا به مسند)(بخشنده احوال [هست]): سه جزئی گذرا به مسند
ج) آن چنان پیش رخت پراکنده دلم ساخت: سه جزئی گذرا به مسند
د) ای قیامت ز قیام تو نشانی [استّ: سه جزئی گذرا به مسند / برخیز: دو جزئی (ناگذر)
ه) خاک رهی گزیده ام: سه جزئی گذرا به مفعول، آسمان چه بزاید: سه جزئی گذرا به مفعول

 

نظرات شما