نمونه تستهای کنکوری ادبیات عمومی با پاسخ تشریحی

۱- در کدام گزینه «متمّم فعل» بر سایر اجزا مقدّم شده است؟
۱( در باغ جهان خوشی ندیدم

۲( ز آب دیده رخ خود می شویم
۳( از مکان و لامکان خواهم گذشت

۴( از تن و جان سوی جانان سفر کنیم
۲- با توجه به منظومه های داده شده، کدام جمله یافت نمی شود؟
الف( ساقی بیار می که به دل غصّه شد گره
ب( ناموس و ننگ را به می ارغوان دهیم
ج( کی باشد از جهان بدن سوی جان رویم
د( من نمی گنجم در این عالم دگر
۱( چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند

۲( سه جزئی گذرا به مفعول
۳( چهار جزئی گذرا به مفعول و متمّم

۴( سه جزئی گذرا به متمّم
۳- نقش واژه های مشخص شده، به ترتیب، کدامند؟
«بی خود شویم یک نفس از جام وصل دوست تا دردهای خویش یکایک دوا کنیم»
۱( مسند، نهاد، مسند، قید

۲( مسند، قید، مفعول، قید

۳( قید، نهاد، مسند، قید

۴( قید، قید، مفعول، مسند
۴- نقش ضمیر «ت» در آخر همه ابیات به جز بیت ………. یکسان است. 
۱( تا چند کنم ناله و فریاد که در شهر فریادرسی نیست که فریاد ز دستت
۲( از دست تو فردا بروم داد بخواهم تا چند کشم محنت و بیداد ز دستت
۳( هر چند که سر در سر دستان تو کردیم با این همه دستان نتوان داد ز دستت
۴( تا دور شدی از برم ای طرفه بغداد شد دامن من دجله بغداد ز دستت
۵- بیت «می بهشت ننوشم ز جام ساقی رضوان مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟
۱( به فردوسم مکن دعوت که بی آن حور مه پیکر کسی کاو آدمی باشد نخواهد باغ رضوان را
۲( جان من جرعه عشق تو نریزد بر خاک مگر آن روز که در خاک بریزد بدنم
۳( رضوان مگر سراچه فردوس بر گشاد کاین حوریان به ساحت دنیا خزیده اند
۴( آدمی چون تو در آفاق نشان نتوان داد بلکه در جنّت فردوس نباشد چو تو حور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳ درست است.
از مکان و لامکان خواهم گذشت  -> «گذشتن» در معنای چشم پوشی کردن کاربرد داشته و به متمّم نیاز دارد.
۲-  گزینه ۱ درست است.
الف) ساقی بیار می -> سه جزئی گذرا به مفعول ،، به دل غصه شد گره -> سه جزئی گذرا به مسند

ب) ناموس و ننگ را به می ارغوان دهیم ->چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم

ج) کی باشد از جهان بدن سوی جان رویم ->دو جزئی

د) من نمی گنجم در این عالم دگر ->سه جزئی گذرا به متمم
۳-  گزینه ۲ درست است.
بی خود(مسند) شویم یک نفس (قید) از جام وصل دوست    /     تا دردهای(مفعول) خویش یکایک(قید) دوا کنیم

۱۴ . گزینه ۳ درست است.
نقش «ت» در بیت سوم «مفعول »  و در سایر ابیات «مضافٌ الیه» است.
۱۵ . گزینه ۱ درست است.
معنی بیت سؤال: کسی که از می معرفت سرمست است نیازی به باده بهشتی ندارد؛ بنابراین فردوس و زیبایی های او بدون وجود معشوق، بی ارزش است. همین مفهوم از بیت اول دریافت می شود.

 

 

 

 

 

نظرات شما