نمونه تستهای ادبیات عمومی با پاسخ تشریحی

۱- آرایه‌های « جناس، تضاد، تشبیه و ایهام»  به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟

الف) به من که سوختم از داغ مهربانی خویش              فراق و وصل تو نامهربان چه خواهد کرد

ب)  دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم    تا خود چه باشد حاصلی از گریه بیحاصلم

ج)‌ دل زود باورم را به کرشمه‌ای ربودی                     چو نیاز ما فزون شد تو به ناز خود فزودی

د)  پیش امواج حوادث پایداری سهل نیست                   مرد باید تا بیندیشد ز طوفان،مرد کو؟

۱) ج، ب، الف، د

۲) ج، الف، د، ب

۳) د، ب، الف، ج

۴) د، الف، ج، ب

 

۲- بیت « آن که شد هم بی‌خبر هم بی‌اثر از میان جمله او دارد خبر»    با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 

۱) ای ساقی جان می ده کاندر صفت مشتاقان        این بار چو هر باری بی‌بار نخواهم شد

۲) نادیده جمال او در خواب همی بینم                از خواب جمال او بیدار نخواهم شد

۳) شد عمر و نمیبینم از دین اثری در دل            وز کفر نهاد خود دیندار نخواهم شد

۴) دانم که نخواهم یافت از دلبر خود بویی           تا من ز وجود خود بیزار نخواهم شد

 

۳- منظومه  «آری زمان فرّه جوانی را می‌پژمرد و گوهرهای نادر طبیعت را در کام می‌کشد.  از گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار نیست»  با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟

۱) زمانه بزرگی ازو یافت آری                                         صدف را بزرگی فزاید ز گوهر

۲) بر باد میدهد مرگ، گلهای تازه رس را                         بدنامی از خزان ماند از بس که باد دست است

۳) روزگار است این که گه عزت دهد گه خوار دارد         چرخ بازیگر از این بازیچهها بسیار دارد

۴) مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو                                 یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

 

۴- کدام مورد فاقد مفهوم بیت زیر است؟

«دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم                        نقشی به یاد خط تو بر آب می‌زدم »

۱) با گریه، خواب را از خود دورساختم.

۲) به یاد تو بودم و کار بیهودهای می‌کردم.

۳) با یاد تو می‌خوابم شاید نقش خط تو را در خواب ببینم.

۴) از غم دوریت سیل‌آسا اشک میریختم.

 

 

۵- بیت زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟

«بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران              کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران »

۱) پیش خورشید رخت گل رفته بود از حال خویش            بر رخش ابر بهاران از ترّحم آب زد

۲)  نیست شب کز رخ و سرشک بهم                            صد بهار و خزان نمی‌یابم

۳) سنگ را در ناله می‌آرد وداع دوستان                       بیستون فریادها در ماتم فرهاد کرد

۴) چو ریزم اشک از دل آه دردآلود برخیزد                    بلی باران چو بر آتش بریزد دود برخیزد

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱-

گزینه ۲ درست است.

الف) فراق و وصل: تضاد

ب)  دور از تو: ایهام ۱. از دوری تو ۲. الهی از تو به دور باشد

 

۲-

گزینه ۴ درست است.

مفهوم بیت سؤال و بیت ۴: تا از وجود خود صرف نظر نکنی به معشوق نخواهی رسید؛ به بیان دیگر شرط خبردار شدن از معشوق، بی‌خبری از خویشتن است.

 

۳-

گزینه ۲ درست است.

مفهوم سروده شکسپیر و بیت ۲ »» : با فراسیدن مرگ، انسان همه چیز را از دست می‌دهد و هیچکس از دست مرگ در امان نیست

 

۴-

گزینه ۳ درست است.

این بیت از کتاب زبان فارسی ص «۱۵۱» برگزیده شده است. همه گزینه‌ها، مفهوم بخشی از بیت را در بردارد، به جز گزینه  «۳»

 

۵-

گزینه ۳ درست است.

مفهوم بیت سوال و بیت ۳:  عاشق از دوری معشوق آن چنان دردمند است و ابراز بی‌قراری می‌کند که کوه را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد

 

نظرات شما