نمونه تستهای ادبیات عمومی مخصوص رشته علوم انسانی

۱- مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟

۱) دانش و خواسته است نرگس و گل که به یک جای نشکفند بهم

۲) به دانش بود بیگمان زنده مرد خنک رنج بردار پاینده مرد

۳) ز دانش در بی‌نیازی بجوی وگر چند از او سختی آید به روی

۴) دانش است آب زندگانی مرد خنک آن کآب زندگانی خورد

 

۲- مفهوم « حاسبوا اَنفُسَکم قَبْل اَنْ تُحاسِبوا» از کدام بیت دریافت می‌شود؟

۱) چو تو خود کنی اختر خویش را بد مدار از فلک چشمْ نیک اختری را

۲) همی تا کند پیشه عادت همی کن جهان مر جفا را تو مر صابری را

۳) هم امروز از پشت بارت بیفکن میفکن به فردا مر این داوری را

۴) اگر شاعری را تو پیشه گرفتی یکی نیز بگرفت خنیاگری را

 

۳- الگوی هجایی « گفت، ماش، سیب»  با کدام واژه‌ها، یکسان است؟

۱) ساخت، میل، ابر

۲) سرد، فیل، پود

۳) کارد، خوب، رفت

۴) درد، کاه، خورد

 

۴- عبارت زیر چند « تکواژ»  است؟

»از این گریه‌های متوالی مادرهاست که قلب ما این طور ضعیف و حساس شده است «

۱) بیست و چهار

۲) بیست و پنج

۳) بیست و شش

۴) بیست و هفت

 

۵- اجزای تشکیل دهنده کدام عبارت در مقابل آن « غلط»  آمده است؟

۱) پیوسته با خیال حبیب حرم نشین (سه جزئی گذرا به متمم)

۲) از من مپرس حال شب دیر پای هجر (چهارجزئی گذرا به مفعول و متمم)

۳) گر چه صیقل می برد آثار زنگ از آینه (سه جزئی گذرا به مفعول)

۴) شاهدان در رقص بودند و حریفان در سماع (سه جزئی گذرا به مسند)

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

گزینه ۱ درست است.

سؤال بر اساس این بیت از ناصر خسرو آمده است: اگر تو ز آموختن سر بتابی ….   ابیات  «۲،۳ و ۴» توصیه به دانش اندوزی است امّا بیت «۱»  می گوید: داشتن ثروت و دانش هم زمان، امکان پذیر نیست.

 

۲- گزینه ۳ درست است.

مفهوم عبارت عربی: به حساب خود رسیدگی کنید قبل از آن که به حساب شما رسیدگی شود. چنین مفهومی از بیت ۳ دریافت می شود

 

۳- گزینه ۲ درست است.

(گفت، سرد: صامت + مصوت + صامت + صامت)  ( ماش، فیل: صامت + مصوت + صامت) (سیب، پود: صامت+ مصوت + صامت)

 

۴- گزینه ۲ درست است.

+ از+ این+  گری + ه + ها+ ی+ متوالی+ -ِ + مادر+  ها + است + ᶲ  + که + قلب +-ِ + ما + این + طور+ ضعیف+ و + حساس+ شد+ ه+ است +ᶲ

(۲۵ تکواژ)

 

۵- گزینه ۱ درست است.

پیوسته با خیال حبیب حرم نشین (دو جزئی)

نظرات شما