نمونه تست ادبیات تخصصی رشته انسانی

۱-

از نظر «ویژگیهای زبانی»  کدام گزینه متناسب با سبک عراقی است؟
۱) هر که نآمخت از گذشت روزگار         نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
۲ ) مهر دیدم بامدادان چون بتافت         از خراسان سوی خاور میشتافت
۳ ) سرد بود آن باد یا گرم آن علیم         نیست غافل نیست غایب ای سقیم
۴ ) گفت هنگامی یکی شهزاده بود        گوهری و پرُهنر آزاده بود

 
۲-

با توجّه به « نوع معشوق» کدام گزینه متناسب با سبک عراقی نیست؟ 
۱) در ازل جان دل به مهرت داد و این                         تا ابد مهری است بر رخسار ما
۲ ) خیز بترویا! تا مجلس زی سبزه بریم                      که جهان تازه شد و ما ز جهان تازه تریم
۳ ) از نعیم روضه ی رضوان غرض دانی که چیست ؟      وصل جانان ور نه جنّت بوستانی بیش نیست
۴ ) آن زمان مهر تو میجست که پیمان میبست             جان من با گره زلف تو در عهد الست

 

۳-
با توجّه به  « ویژگیهای فکری » سبک کدام گزینه متفاوت است؟ 
۱) نذر و فتوح صومعه در وجه می‌نهیم                     دلق ریا به آب خرابات برکشیم
۲ ) ای امیر هنری، وی ملک روز افزون                   ای به فرهنگ و هنر بر همه شاهان سالار
۳ ) چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس               که در سراچه ی ترکیب تخته‌بند تنم
۴ ) خیز تا خرقه ی صوفی به خرابات بریم               شطح و طامات به بازار خرافات بریم

 

 
۴-

 بیتهای زیر با کدام عبارت تناسب مفهومی دارد؟
«دست عقل از سخن به نیرو شد                    چشم، خورشیدبین ز ابرو شد
زشت و نیکو به نزد اهل خرد                           سخت نیک است از او نیاید بد»
۱) خدا از چنان بنده خرسند نیست              که راضی به قسم خداوند نیست
۲ ) در دایره هیچ نقطه را پیشی نیست         ذراتّ دو کون را به هم بیشی نیست
۳ ) در جهان آنچه رفت و آنچ آید                   و آنچه هست آنچنان همی باید
۴ ) کمال سرّ محبّت ببین نه نقص گناه           که هر که بی‌هنر افتد نظر به عیب کند

 

۵-
عبارت «نقش از روی کار بازخواند» با کدام بیت متناسب نیست؟
۱) ز دل زبانهی آتش که در دهان من است              به شرح داغ دل آتشینزبان من است
۲ ) دنیا به مثل چو کوزهی زرّین است                     گه آب در او تلخ و گهی شیرین است
۳ ) گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست                رنگ رخسار خبر میدهد از سِرّ ضمیر
۴ ) پاکدامانی چو شمع و نور بارد از رخت                  پاکدامانی دلیلش روی نورانی بود

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳  درست است

۲- گزینه  ۲ درست است

۳- گزینه  ۲ درست است

۴- گزینه  ۳ درست است

۵- گزینه  ۲ درست است

نظرات شما