نمونه تستهای ادبیات تخصصی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- چه عاملی موجب تباهی و کم مایگی لفظی و معنایی شعر عصر حافظ شد؟

۱( گسترش و عمومیت یافتن شعر و ادب در کوچه و بازار

۲( تقلید شاعران در همه زمینه ها به ویژه شیوه عبید زاکانی و فردوسی

۳( کسادی بازار قصیده و رواج اشعاری چون ساقی نامه، معما

۴( عدم پشتیبانی شاعران از حافظ برای نجات زبان و فرهنگ ایرانی

۲-  مهم ترین آثار منثور خواجو کدام است؟

۱( رساله اللبادیه، روضه الانوار، سام نامه

۲( سام نامه، روضه الانوار، سبع المثانی

۳( مناظره شمس و سحاب، سام نامه، سبع المثانی

۴( رساله اللبادیه، سبع المثانی، مناظره شمس و سحاب

۳- پدید آورندگان « تحفه الاحرار، سام نامه، فرهاد و شیرین» ، به ترتیب خالق آثار  ……………. نیز هستند

۱( لیلی و مجنون، گل و نوروز، خلدبرین

۲( سلامان وابسال، لمعات، ناظر و منظور

۳( نفحات الانس، روضه الانوار، لیلی و مجنون

۴( لوایح، گوهر نامه، عشاق نامه

۴- رویه‌ی دوم شاعری محتشم چیست؟

۱( غزلیّات عشقی

۲( حکمت و استدلال عامیانه

۳( مرثیه، منقبت و شعر دینی

۴( قصیده سرایی و مدیحه پردازی

 

شاهکار شاعری صائب، کدام قالب شعری است و مضمون آن چیست؟

۱( غزل، اجتماعی، اخلاقی

۲( مثنوی، عرفان، فلسفه

۳( غزل، آمیخته ای از عرفان و حکمت

۴( قصیده، مدح شاهان و منقبت امامان شیعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۱ درست است.

زبان شعر در عصر حافظ، جز در سرودههای برخی شاعران مانند حافظ و خواجو رو به سقوط و تباهی است. عامل تباهی لفظی و معنایی شعر در این دوره، گسترش و عمومیت یافتن شعر و ادب در کوچه و بازار و در میان افراد نافرهیخته است.

۲- گزینه ۴ درست است.

مهمترین آثار منثور خواجو سه مناظره است به نامهای « رساله اللبادیه» ، در مناظره نی و بوریا  « سبع المثانی»  در مناظره شمشیر و قلم و مناظره  « شمس و سحاب»  که با نثری مزیّن نوشته شده‌اند

۳- گزینه ۱ درست است.

تحفه الاحرار سروده جامی است. دیگر آثار او لیلی و مجنون، سلامان و ابسال و … هستند. سامنامه اثر خواجو است. آثار دیگر او گل و نوروز، روضه الانوار، گوهرنامه و … هستند. فرهاد و شیرین سروده وحشی بافقی است. دیگر آثار او خلدبرین و ناظر و منظور است.

۴- گزینه ۳ درست است.

شاعری محتشم دو رویه دارد که رویه دوم آن را باید مرثیه و منقبت و شعر دینی دانست.

۵- گزینه ۳ درست است.

شاهکار شاعری صائب غزلهای فارسی اوست که آمیختهای از عرفان، حکمت و معنی آفرینیاند

نظرات شما