نمونه تست ادبیات تخصصی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- مناظرات اسدی توسی در چه قالبی است و غیر از مناظرات، اثر منظوم او چه نام دارد؟
۱) قصیده، لغت فرس

۲) قصیده، گرشاسپ نامه

۳) مثنوی، گرشاسپ نامه

۴) مثنوی، لغت فرس

+++++++++++++++++++
۲- کدام گزینه نادرست است؟
۱) تاریخ سیستان یک تاریخ محلی است و مؤلف هیچ یک از بخش های دوگانه آن معلوم نیست.
۲) ابوریحان کتاب التفهیم را ابتدا به زبان فارسی نوشته و بعداً آن را به عربی درآورده است.
۳) اهمیت کتاب دانشنامه علایی از آن جهت است که یک دوره کامل از فلسفه و طبیعیات را به زبان عربی
شامل می شود.
۴) التفهیم اولین و مهم ترین کتابی است که خاص علم نجوم، هندسه و حساب به فارسی نوشته شده است.

+++++++++++++++++++++++++++++
۳- کدام شاعران، قبل از سعدی ابتکارهایی در شعر داشته اند؟
۱) فردوسی، نظامی، عطار

۲) نظامی، انوری، خاقانی
۳) فردوسی، سنایی، انوری

۴) خاقانی، عطار، سنایی

++++++++++++++++++++++++++++++++
۴- شرح حال مشایخ تصوّف و اولیا، قبل از تذکره الاولیای عطار، در کدام آثار نوشته شده است؟
۱) نفحات الانس، تذکره آتشکده

۲) تذکره آتشکده، طبقات الصّوفیه
۳) طبقات الصّوفیه، کشف المحجوب

۴) کشف المحجوب، نفحات الانس

+++++++++++++++++++++++++++++
۵- کدام گزینه شاعران رمانتیک انگلستان است؟
۱) کالریج، ویلهلم شِلگل، شلی

۲) ویلیام وردزورث، شلی، لرد بایرون
۳)  ویلهلم شلگل، کالریج، والتر اسکات

۴)  لرد بایرون، والتر اسکات، ویلیام وردزور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱-

گزینه ۲ درست است.
مناظرات اسدی توسی مشتمل است بر چهار یا پنج قصیده، هرکدام در موضوعی خاص. غیر از مناظرات، اثر مشهور او، مثنوی گرشاسپ نامه است که اغلب خصوصیات شاهنامه فردوسی را دارد.

++++++++++++++++++++
۲-

گزینه ۳ درست است.
در گزینه ۳ ذکر  «زبان عربی» نادرست است. پس باید گفت که اهمیت کتاب دانشنامه علایی از آن جهت است که یک دوره کامل از فلسفه و طبیعات را به زبان فارسی شامل می شود.

+++++++++++++++++++++++++
۳-

گزینه ۱ درست است.
ابتکار در شعر، پس از فردوسی، نظامی و عطار، بسیار دشوار و تا حدی محال بوده است اما سعدی بعد از این شاعران، با استفاده از تمام شیوه ها توانست انقلاب و ابتکاری در شرع و نثر پدید آورد.

+++++++++++++++++++++++++++
۴-

گزینه ۳ درست است.
قبل از تذکره الاولیای عطار، جلّابی هجویری در کتاب کشف المحجوب و عبدالرحمن سُلَمی در طبقات الصّوفیه، شرح حال هایی درباره مشایخ صوفیه و اولیا نوشته اند.

+++++++++++++++++++++++++

۵-

گزینه ۲ درست است.
مشهورترین شاعران رمانتیک انگلستان: ویلیام وردزورث، کالریج، لرد بایرون، ویلیام بلیک و شلی، می باشند. در سایر گزینه ها: والتراسکات رمان نویس است و ویلهلم شلگل آلمانی است.

 

نظرات شما