سوالات تستی ادبیات تخصصی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- ناتورالیسم در ادبیات و هنر به چه معناست؟
۱( تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طریق توسعه کار
۲( گرایشی است که از واقع گرایی (رئالیسم) سرچشمه می گیرد، اما با آن متفاوت است.
۳( فلسفه ای است که ذهن را وابسته به طبیعت مادی می داند و مقدم بر آن است.
۴( شیوه ای خلاق و مکتبی عینی و غیرشخصی است و قهرمانان رمان های آن افراد عادی هستند.

***************
۲- سبک شعری سیف فرغانی به شیوه کدام سخنوران نزدیک است و این نزدیکی در چیست؟
۱( فارس – در لفظ و کاربرد زبانی

۲( فارس – هم در لفظ و هم در معنا
۳( خراسان – در ساخت مضامین و دیدگاه ها

۴( خراسان – هم در لفظ و هم در ساخت مضمون ها

****************************
۳- تاریخ خوارزمشاهیان و فتح قلعه های اسماعیلیه در کدام کتاب شرح داده شده است و این کتاب دارای چه نثری است؟
۱( جامع التواریخ، مرسل

۲( جامع التواریخ، مصنوع
۳( تاریخ جهانگشا، مرسل

۴( تاریخ جهانگشا، مصنوع

********************
۴- آثار کدام گزینه به شیوه بوستان سعدی سروده شده است؟
۱( بزم وصال، گلشن صبا

۲( فرهاد و شیرین، عبرت نامه
۳( عبرت نامه، بزم وصال

۴( گلشن صبا، فرهاد و شیرین

*************************
۵- سبک شعر حمیدی شیرازی متمایل به کیست و کدام رنگ ادبی بر شعر او چیرگی دارد؟
۱( ناصرخسرو، غنایی

۲( ناصرخسرو، تعلیمی
۳( نظامی، تعلیمی

۴( نظامی، حماسی

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۲ درست است.
ناتورالیسم در ادبیات و هنر، گرایشی است که از واقع گرایی )رئالیسم( سرچشمه می گیرد اما با آن متفاوت است.

*********************
۲-  گزینه ۴ درست است.
سبک شعری سیف فرغانی به شیوه سخنوران نامی خراسان بسیار نزدیک است و این نزدیکی هم در لفظ و کاربرد زبانی است و هم در ساخت مضمون ها و دیدگاه ها.

************************
۳-  گزینه ۴ درست است.
تاریخ جهانگشا اثر عطا ملک جوینی که در شرح ظهور چنگیزخان و احوال و فتوحات او، در تاریخ خوارزمشاهیان و فتح قلعه های اسماعیلیه و حکومت جانشینان حسن صبّاح نوشته شده است. نثر این تاریخ مصنوع و دشوار است.

**********************

۴- گزینه ۱ درست است.
وصال شیرازی مثنوی «بزم وصال» را به شیوه بوستان پرداخت. صبای کاشانی هم مثنوی «گلشن صبا » را به تقلید از بوستان سعدی سرود.

************************

۵- گزینه ۱ درست است.
سبک شعری حمیدی شیرازی به ناصرخسرو متمایل ولی از دشواری های شعر او فارغ است. در مجموع رنگ غنایی بر شعر او چیرگی دارد و پس از آن مضامین اجتماعی و وطنی در آن جلوه گرند.

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما