نمونه تستهای ادبیات تخصصی رشته انسانی با پاسخ تشریحی

۱- همه عوامل زیر به جز ………. سبب شد که شاهنامه مقبول طبع سلطان غزنه واقع نشود .
۱) در شاهنامه از سلطان محمود ستایشی به عمل نیامده بود.
۲)  فردوسی شیعه مذهب بود، در حالی که محمود سنّی و متعصب بود.
۳)  فردوسی، ابوالعباس اسفراینی را به خاطر مورد غضب واقع شدن، مدح نگفته بود.
۴) شاهنامه اثری ایرانی بود و در آن به ترکان روی خوش نشان داده نشده بود.
۲-  در سده های نخستین اسلامی، عارفان بیش تر بر چه چیز تأکید داشتند؟
۱) بر جنبه عملی کار

۲)  به درس و بحث عرفانی
۳) به نشر اصول و تعالیم عارفانه

۴) برخورد عقاید و آرای کلامی
۳-  همه گزینه ها در مورد کتاب «سندبادنامه »  درست است به جز:
۱)  در قرن پنجم، ازرقی هروی، ترجمه فارسی آن را به نظم کشید.
۲)  این کتاب مانند کلیله و دمنه از زبان حیوانات نقل شده و از هند به ایران آمده است.
۳)  سندبادنامه از تألیفات سندباد، حکیم هندی است که در دوره اسلامی به عربی ترجمه شده است.
۴)  در قرن ششم ظهیری سمرقندی، ترجمه فارسی آن را که ساده بود به نثری فنی و آراسته به امثال و اشعار پارسی و عربی درآورد.
۴-  کدام گزینه نادرست است؟
۱)  موضوع کتاب حدائق السّحر، مباحثی از علم معانی و بیان و صنایع لفظی و معنوی کلام است.
۲) گلستان بر خلاف بوستان، تصویر درست و زنده ای از دنیای واقعی عصر سعدی است.
۳)  از گلستان، هم رایحه نثر مسجّع خواجه عبدالله به مشام می رسد و هم نشانه نثر آراسته ابوالمعالی.
۴)  باب هفتم گلستان، کلمات و جملات فشرده ای است که از غایت استواری به صورت ضرب المثل رایج شده است.

 

۵- در نیمه دوم قرن هجدهم با نوشتن کدام اثر، فلسفه و تفکّر پیروز گردید و این اثر را چه کسی یا کسانی نوشتند؟
۱)  ترانه های غنایی، دیدرو

۲) ترانه های غنایی، کالریج
۳) دایره المعارف، برادران شلگل

۴) دایره المعارف، دیدرو، دالامبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳  درست است

گزینه های ۱ و۲و ۴ درست است. در گزینه ۳ باید گفت که فردوسی ابوالعباس اسفراینی وزیر محمود را مدح گفته بود امّا زمانی که در غزنین به حضور ،  محمود رسید، اسفراینی بر کنار شده و مورد غضب سلطان بود.

 

۲- گزینه  ۱ درست است

در سده‌های نخستین اسلامی، عارفان بیشتر بر جنبه عملی کار تأکید داشتند و به نشر اصول و تعالیم عارفانه از طریق درس و بحث و کتاب بی‌اعتقاد بودند.

 

۳- گزینه ۲  درست است

در گزینه ۲، کتاب سندباد نامه مانند کلیله و دمنه از هند به ایران آمده است ولی از زبان حیوانات نیست.

 

۴- گزینه  ۴ درست است

در گزینه ۴ باید گفت که باب هشتم گلستان، جملات فشرده و کوتاهی است که به صورت ضربالمثل آمده است.

 

۵- گزینه ۴  درست است

در نیمه دوم قرن هجدهم، دایرهالمعارف در ایجاد فضای روشنفکری و آگاهی مردم نقش مهمی بازی کرد. نویسندگان دایرهالمعارف «دیدرو» و  «دالامبر»  با همه مزاحمتهای هیئت حاکمه این اثر را نوشتند و با نوشتن این اثر فلسفه و تفکر پیروز گردید.

نظرات شما